2B. Elevernas röst om studiero, trygghet och kränkande behandling

Cecilia Ledberg Buhlin, projektledare för Skolenkäten, Skolinspektionen och Anooshé Ghodsi, jurist, BEO.

I Skolenkäten ger eleverna sin bild av skolan. Skolinspektionen berättar om mönster och trender. Hur samvarierar till exempel studieron med anpassningen av undervisningen och hur trygga känner eleverna sig i skolmiljön? BEO kommer att presentera statistik över och exempel ur de anmälningar som kommer in till myndigheten. Dessutom diskuteras ny praxis från domstol och våra senaste skadeståndsärenden. Statistiken tar bland annat upp vilka typer av kränkningar som anmäls, genusaspekter och hur vi beslutar i olika typer av ärenden.