Hör barnens röst – om rapporteringsprocessen med barn till Barnrättskommittén

Visst krävs det mer än bara ord på papper för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda! FNs Barnrättskommitté granskar regelbundet alla länder som antagit barnkonventionen. I år granskas Sverige för att se om staten följer barnkonventionen. UNICEF Sverige har koordinerat tre stycken rapporter med 30 andra organisationer. Den som vi kallar huvudrapporten är en barnledrapport, där barnen själva har varit styrande i allt ifrån vad som ska stå i rapporten till hur den ska se ut grafiskt. I rapporten delar barn med sig av bland annat diskriminering, våld i hemmet, flykt, att leva med frihetsberövad familjemedlem samt socialtjänstens bristande kunskaper. Under denna föreläsning kommer barn som deltagit i rapporteringen att delta och beskriva deras erfarenheter av delaktighet och inflytande.

Barnen kommer att få beskriva både om hur de tyckte att det kändes att vara med i en FN rapportering som sträckte sig över 1 år. Barnen kommer även att ge vuxna tips på hur vuxna kan involvera barn i olika processer och på olika nivåer. Vi kommer att utgå från rapporten som vi skickade in till FNs Barnrättskommitté men också gå in på de för barnen viktigaste rekommendationerna från Barnrättskommittén som svenska staten har fått.

Vi kopplar vår föreläsning både till att barnkonventionen artikel 19 att barn ska skyddas mot alla former av våld. Vi vill även koppla på artiklar som 3 utifrån barnets bästa men för att ta reda på barnets bästa måste man utgå från artikel 12 utifrån att barn ska komma komma till tals. Vi vill hur man kan göra barn delaktiga och inkludera i en FN process som oftast kan anses krånglig och svår. Och hoppas att detta kan inspirera andra men också att ge barnen i processen möjlighet att få dela med sig av sina erfarenheter till andra vuxna.

Vi vill även koppla både att barn ska växa upp utan våld i de globala målen 16. Alla världens länder har därmed slagit fast att inga barn ska utsättas för våld år 2030, vilket innebär att alla länder måste ta frågan på högsta allvar och aktivt engagera sig i arbetet med att motverka våld mot barn i alla dess former. Sveriges förra regering har konstaterat att ungas perspektiv, engagemang och innovationer är av stor betydelse för genomförandet av Agenda 2030.

Vi hoppas att detta ska inspirera till att involvera barn i olika processer och på olika nivåer.

Föreläsare: Shanti Ingeström och Maj Fagerlund från Unicef samt ungdom från Bufff