Barnkonventionens artiklar och innehåll i praktiken

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år barn. Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

I ett samtal får vi exempel på hur barnkonventionens artiklar kan användas i praktiken kopplade till verkliga situationer som Barnombudsmannen stött på i sitt arbete och träffar med barn och unga.