Barnets bästa i praktiken. Om arbetet med barnkonventionen från tanke till lag.

Thomas Hammarberg är en svensk diplomat och människorättsförsvarare. Thomas Hammarberg var starkt pådrivande under tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och under sex år satt han i FN:s barnrättskommitté som övervakar att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den.

Thomas Hammarberg har under större delen av sitt yrkesliv arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och världen. Från april 2006 till mars 2012 innehade han posten som Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Han var generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center 2002–2005), svensk ambassadör för mänskliga rättigheter 1994–2002, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige 1986–1992, generalsekreterare för Amnesty International 1980–1986), samt dessförinnan ordförande för organisationens svenska sektion 1970–1974. Han mottog å Amnesty Internationals vägnar Nobels Fredspris 1977.

Åren 2001–2003 var Thomas Hammarberg FN-rådgivare för mänskliga rättigheter i Europa, Centralasien och Kaukasus. Åren 1996–2000 fungerade han som FN:s generalsekreterare Kofi Annans speciella representant (SRSG) för mänskliga rättigheter i Kambodja. Han har också varit starkt engagerad i den multilaterala fredsprocessen i Mellanöstern, bland annat genom The Refugee Working Group.

Hammarberg har skrivit ett stort antal böcker och artiklar om mänskliga rättigheter, speciellt om frågor som rör barn, flyktingar, minoriteter, xenofobi och romer, samt om säkerhetsfrågor. Som kommissionär publicerar han regelbundet artiklar om mänskliga rättigheter i Europa på Europarådets webbplats.

Kommissionären för mänskliga rättigheter är en oberoende institution inom Europarådet, inrättad 1999. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har bland annat i uppdrag att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs i de 47 medlemsländerna och att hjälpa till att implementera dessa rättigheter. Han ska också främja utbildning kring frågor som rör mänskliga rättigheter och stödja medlemsländernas ombudsmän och andra institutioner för mänskliga rättigheter. Kommissionären utses för sex år. Thomas Hammarberg efterträdde Europarådets förste kommissionär, Alvaro Gil-Robles, 2006.

Thomas Hammarberg nominerades till priset Årets kurdvän hedersutmärkelse 2008 och utsågs 2013 till hedersdoktor vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.