Alla barn har rätt till skydd från alla former av våld

Panelsamtal

Våld mot barn är aldrig acceptabelt. Artikel 19 i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till skydd mot alla former av våld. FN:s barnrättskommitté utgår från att inget våld mot barn är motiverat, och allt våld mot barn kan förebyggas. Barnrättskommitténs definition av våld innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

År 1979 var Sverige först i världen med att förbjuda all kroppslig bestraffning av barn. Sedan dess har flera kartläggningar av våld mot barn genomförts som visat att det skett en minskning av fysiskt våld. Agaförbudet i Sverige har således haft effekt. Det går att förändra attityder om våld och det går att uppfostra barn utan våld och kränkningar.

Men resultaten från bland annat Stiftelsen Allmänna Barnhusets nationella kartläggning visar att alltför många barn fortfarande är utsatta och att alltför få av de som är utsatta får tillgång till samhällsinsatser som ger skydd och rehabilitering.

I panelsamtalet kommer vi lyfta frågor som:

  • Vilken kunskap har vi idag om barns utsatthet för våld?
  • Vad behöver göras för att inget barn ska utsättas för våld?
  • Vilka insatser behöver barn som har utsatts för våld?
  • Hur kan samhället förebygga att barn utsätts för våld?