5b Metoder för att förebygga sexuella övergrepp

Lokal: Lars

Kl. 13:00 – 13:30

Hur kan vi använda artificiell intelligens för att ge barn en uppväxt fri från sexuella övergrepp?

Åldersövergripande arbete
Sexuella övergrepp

Föreläsare: Susanne Drakborg och Erika Olsson, World Childhood Foundation

Sammanfattning: Under det här interaktiva seminariet lyfter vi hur samhället med hjälp av AI kan hantera och analysera stora mängder data på ett effektivt sätt, samt hur AI kan hjälpa oss avancera arbetet mot sexuella övergrepp mot barn både genom vardagssmarta lösningar och i nya samarbeten.

Beskrivning: Sexuella övergrepp mot barn går att förebygga. En del av det arbetet innebär att utveckla användningen av tekniska lösningar för att mer effektivt förhindra övergrepp samt ta till vara på data som kan underlätta den administrativa hanteringen och driva forskning inom området framåt.

Childhoods projekt Stella Polaris är en hubb där barnrätt och artificiell intelligens möts i syfte att samordna, uppmuntra och intensifiera AI-relaterade initiativ i Sverige för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Genom nära samarbeten med till exempel AI Sweden, techsektorn, rättsväsendet och barnrättssektorn möjliggör vi tvärsektoriella samarbeten för att fler aktörer ska kunna effektivisera sitt arbete med hjälp av AI.

Under barnrättsdagarna vill vi inspirera fler aktörer att börja använda sig av artificiell intelligens för att förebygga sexuella övergrepp mot barn; från små verktyg som gör skillnad i vardagen till stora projekt med AI i fokus. Hur används AI globalt för att upptäcka och stoppa övergrepp? Hur kan AI göra skillnad i just din verksamhet?

Tillsammans kommer vi utforska hur de första stegen mot att jobba med AI kan se ut och därmed avmystifiera ett ämne som ofta ses som komplicerat. Vi kommer ta del av lärdomar från konkreta och relevanta AI-projekt samt presentera globala diskussioner kring integritetsfrågor och AI.

Vårt mål är att alla deltagare ska få en praktiskt förankrad insikt i hur just deras verksamhet kan använda sig av AI, och vi kommer därför varva föreläsning med interaktiva menti-frågor till publiken och “bikupor”, alltså korta diskussioner bland alla deltagare.

Med seminariet vill vi skapa:
• En ökad förståelse för vad AI är i praktiken.
• En tydlig förståelse för hur alla medverkande sektorer kan röra sig mot en framtid som inkluderar AI.
• En uppfattning kring vilka verktyg som finns tillgängliga som kan stötta deltagarna i den dagliga verksamheten.
• Inspiration och praktiska åtgärder för att effektivt engagera och organisera nya sektorer i sektorsövergripande samarbete och projekt, med tonvikt på techsektorn.
• En vilja att ta tillvara på den data som är tillgänglig för att kunna se uppdaterad statistik, trender och nya utmaningar.
• En fördjupad bild av hur AI och integritet samspelar.
• En vetskap kring hur Stella Polaris kan stötta deltagarna med relevanta kontakter och resurser.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: I en samtid där mängden data växer – journaler, enkäter, chattloggar, foton och videos – behöver vi bli bättre på att låta tekniken hjälpa oss bli mer effektiva, så att vi kan fokusera på att avancera arbetet för att säkra barns rätt till en uppväxt fri från våld och sexuella övergrepp.

 

Kl. 13:30 – 14:00

Sexuellt utagerande – upptäcka, bedöma och behandla

13-18 år
Sexuella övergrepp

Föreläsare: Jonas Wallander, Humana

Sammanfattning: Att tidigt fånga upp, bedöma och behandla unga som agerar ut sexuellt, är viktigt för att minska lidandet och antalet offer. I samhället finns fortfarande stor osäkerhet gällande dessa frågor – vilket i förlängningen betyder att många barn och unga lider i det tysta. När vi inte vill se, eller inte vågar ställa de obekväma frågorna, så ger vi inte barnen den trygga uppväxt som de har rätt till.

Beskrivning: Sexualiteten är en integrerad del av alla människor, och ett sexuellt utforskande är sunt och viktigt för barn och ungdomars utveckling. Men var går gränserna för när det sunda blir osunt? När flörten blir ett övergrepp? När de egna behoven blir viktigare än den andres gränser? Det centrala är att ha kunskap om vilka beteenden som är åldersadekvata. När är det nyfikenhet och utforskande som är drivkraften? När kan det snarare röra sig om en tvångsmässighet? När stämmer inte beteendena med barnets ålder?

Gruppen “barn och unga som agerar ut sexuellt” är en heterogen grupp, gällande bakgrund, utvecklingsvägar, styrkor och svagheter, typ av övergrepp (nätet, hands-on, grooming, syskon, barn, jämnåriga), egen utsatthet/försummelse m.m. Därför kan de ibland vara svåra att upptäcka. Inte sällan har det skett flertalet övergrepp innan ett barn/en ungdom placeras av de sociala myndigheterna.

När ett barn/ en ungdom har begått ett sexuellt övergrepp, så är det viktigt att göra en gedigen risk- och behovsbedömning. Är barnet mellan 3-12 år, så görs GAIN (Guided Assessment of Intervention Needs- for children with concerning sexual behaviour). GAIN används som guide för att fatta beslut om behandling för barn som uppvisat oroväckande sexuellt beteende.

Vid åldrarna 12-18 år, görs ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism). ERASOR innehåller 25 faktorer, inom områdena: sexuellt intresse, attityder och beteenden; sexuell övergreppshistoria; psykosocialt fungerande; familjens/omgivningens fungerande; strategier och behandling. Dessa faktorer är enligt forskning och klinisk erfarenhet betydelsefulla att adressera i en behandling, för att minska riskerna för återfall i sexuellt utagerande beteende.

En övergreppsspecifik behandling skräddarsys utifrån den aktuella ungdomens risknivå, behov och problemområden. Exempel på innehåll: relationsfärdigheter; känsloreglering; självkänsla; tankefällor/kognitiva förvrängningar; attityder som stödjer sexuella övergrepp; sexualitet och sexuellt tändningsmönster; porr (t.ex. som ångest- och stresshantering; som norm för hur tjejer och killar ska vara); egna upplevda trauman; psykisk ohälsa.

Det är centralt att fånga upp barn och ungdomar med denna problematik tidigt, för att förebygga att beteenden eskalerar och bidrar till mer lidande och fler offer. Utöver att arbeta för att skydda omgivningen, så är det viktigt att ha ett fokus på att bibehålla och öka de skyddsfaktorer som alltid finns, även hos den som agerat ut sexuellt, så att sannolikheten för en prosocial utveckling ökar, med färre återfall som följd.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: En uppväxt fri från sexuella övergrepp betyder att vuxna och professionella runt barnen behöver vara uppmärksamma på när saker och ting inte står rätt till. Sexuella övergrepp är sällan lika tydliga som fysiskt våld, och barnen själva vet inte alltid om att de varit med om något som inte är ok. Vi behöver använda tydliga verktyg, såsom ERASOR och GAIN, för att göra bedömningar på vilka insatser som behövs för att reducera riskerna för återfall i sexuellt gränsöverskridande beteenden.