4g Barns rätt som anhöriga

Att se, möta och ge stöd till barn vars föräldrar har missbruksproblem

Föreläsningen belyser rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn och ungdomar som lever i en familj där en vuxen har missbruks-problem. Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet har i ett projekt intervjuat 30 barn samt 21 föräldrar, om vad ett liv med missbruk innebär, vilket stöd familjerna fått och vilket stöd de önskar sig.

Föreläsare: Karin Alexanderson Sociologiska inst. Uppsala universitet, Helen Olsson, Regionförbundet i Uppsala län

BRA-samtal – ett verktyg för att anhöriga barn ska kunna komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda.

Barn behöver få förutsättningar att själva formulera sitt behov av information och stöd när en förälder bl.a. har en svår sjukdom eller missbruksproblem. Under seminariet exemplifieras hur barnets ”rättigheter” kan bli en hjälp och hur personal kan gå tillväga för att lyssna på och samtala med barn på ett förutsättningslöst sätt.

Föreläsare: Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Margaretha Hartzell, anhörigsamordnare Stöd- och utvecklingsenheten Botkyrka kommun