4d Forskning och granskning av skola och förskola

Förskolan ger inte alla barn samma livschanser

Under tre år har Skolinspektionen granskat kvaliteten i förskolan. Vi ser många goda verksamheter, men samtidigt betydande kvalitetsskillnader mellan förskolor. Det saknas samsyn om det pedagogiska uppdraget och medveten planering mot läroplanens mål. Vi ser även brister i förskolans styrning och ledning. Förskolan ska bidra till lika villkor och livschanser för barn med olika förutsättningar. Alla barn har rätt till lärande, stöd och stimulans i förskolan. Vi visar på områden som vi bedömer som särskilt viktiga att utveckla och förbättra.

Föreläsare: Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen

Skolkontextens betydelse för elevers välbefinnande och framtidsutsikter

Forskning presenteras kring skolkontextens betydelse för elevers välbefinnande och framtidsutsikter. Med skolkontext menas i det­ta sammanhang lärares skattning av skoletos (hur värderingar och normer manifesterar sig i skolan mellan elever och lärare), skolans ledarskap, samt lärares samarbete och samsyn. Med tanke på den ökande skolsegregationen belyses även hur dessa aspekter skiljer sig åt mellan skolor med avseende på deras sociokulturella elevsammansättning. Då allmän skolplikt råder äventyrar sådana skillnader i skolkontext barns rätt till en likvärdig skola och jämlika uppväxtvillkor.

Föreläsare: Bitte Modin, Professor i medicinsk sociologi, och Maria Granvik, Doktorand

Organisation: CHESS – Centre for Health Equity Studies, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet