3f Trygga villkor för unga HBTQI-personer

Lokal: Lars

Kl: 09:35 – 10:05

Att möta en queer målgrupp

Åldersövergripande arbete
Stöd och behandling

Föreläsare: Therése Ekengren, Frances Freidemark och Wendela Hilldoff, Indra Queer Trans & Tjejjour

Sammanfattning: Sedan 2008 har Indra, Queer-, Trans- & Tjejjour arbetar med stöd och prevention riktad till unga i åldrarna 10-30 år. Indra är en av få transjourer och den enda queerjouren i hela landet. Varje år utför vi cirka 1 000 stödsamtal – det är många timmar av att lyssna!

Vi vet att vår målgrupp är extra utsatt vad gäller alla typer av våld och de konsekvenser som följer av att vara våldsutsatt. 35% av alla våra stödsamtal berör vuxnas bemötande. Varför ser det ut så och vad kan vuxenvärlden göra bättre?

Under denna föreläsning kommer vi lyfta målgruppens behov för att sedan landa i ett metodsamtal där vi delar med oss av användbara verktyg för vuxna som möter unga i sitt yrke. Vad innebär ett queert bemötande? Vad har bemötande med makt att göra? Vad gör ett bra bemötande för skillnad?

Beskrivning: Sedan 2008 har Indra, Queer-, Trans- & Tjejjour arbetar med stöd och prevention riktad till unga i åldrarna 10-30 år. Indra är en av få transjourer och den enda queerjouren i hela landet. Varje år utför vi cirka 1 000 stödsamtal – det är många timmar av att lyssna!

35% av alla våra stödsamtal berör vuxnas bemötande – något vi tycker är oroväckande! Vi vet att vår målgrupp är extra utsatt vad gäller alla typer av våld och de konsekvenser som följer av att vara våldsutsatt. Att bli misstrodd, förminskad eller exkluderad av yrkesverksamma är något många har erfarenhet av, vilket innebär ytterligare ett lager i våldsutsattheten. Med den extra utsattheten hos målgruppen kommer också ett behov av ökat ansvar hos oss som möter den.

Indra arbetar för att minska utsattheten hos unga queera, transpersoner och/eller tjejer. Pålitliga och kompetenta vuxna, som bär ansvaret tillsammans med oss, är en förutsättning för detta. Vi har identifierat att ungas behov av trygghet långtifrån tillgodoses i dagsläget. Varför ser det ut så och vad kan vuxenvärlden göra bättre? I Barnkonventionen står det tydligt och klart att alla barn har rätt till sin egen identitet och ett liv utan våld. Hur kommer det sig då att vuxna i Sverige fortfarande felkönar, kränker, misstror och diskriminerar barn år 2022?

Stöd och bemötande är grundpelaren i hela vår verksamhet och en kunskap som vi gärna delar med oss av. Under föreläsningen kommer vi lyfta målgruppens behov för att sedan landa i ett metodsamtal där vi delar med oss av användbara verktyg för vuxna som möter unga i sitt yrke. Vad innebär ett queert bemötande? Vad har bemötande med makt att göra? Vad gör ett bra bemötande för skillnad? 

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Under föreläsningen kommer vi knyta an till artikel 2, 8, 12 samt 19 när vi pratar om vår målgrupps erfarenheter och utsatthet, samt vilka metoder vi anser främja ett barnrättsperspektiv.

 

Kl. 10:05 – 10:35

En mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära

Åldersövergripande
Övrigt

Föreläsare: Shahram Mansoory, utredare Barnombudsmannen

Sammanfattning: Rätten att känna sig trygg och inkluderad i skolan gäller alla barn. Trots det visar utredningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor att de är mer utsatta än andra unga. Skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för mobbning och våld. Barnombudsmannen presenterar rapporten: För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära.

Beskrivning: Rätten att känna sig trygg och inkluderad i skolan gäller alla barn. Trots det visar utredningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor att de är mer utsatta än andra unga. Skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för mobbning och våld. Dessa former av utsatthet förknippas i sin tur med nedsatt psykisk och fysisk hälsa samt försämrad skolgång och utbildning. Samtidigt visar undersökningar att flertalet skolor inte arbetar med hbtqi-frågor på ett främjande och förebyggande sätt, till exempel i undervisning eller på skolnivå.

Barnombudsmannen har undersökt vilka insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära. Resultaten är sammanställda i rapporten För en mer trygg och inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära. I arbetet har Barnombudsmannen identifierat brister i kunskapen om unga hbtqi-personer och deras situation i skolan.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Enligt artikel 19 i barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld. Utredningar om unga hbtqi-personers levnadsvillkor visar att de är mer utsatta för våld än andra unga. Skolan upplevs vara en otrygg plats där risken är stor att utsättas för hat, hot, mobbning och våld. Rätten att känna sig trygg och inkluderad i skolan gäller alla barn.