3f Stöd och behandling för barn utsatta för våld och övergrepp

Tillgodoses barns rätt till vård efter övergrepp i Sverige?

Vi presenterar resultaten från en undersökning av hur väl Barn- och ungdomspsykiatrin tillgodoser barns rätt till vård efter övergrepp. Rädda Barnen har, i samarbete med Barnafrid genomfört en kartläggning om BUP-mottagningar ställer frågor till barn om våld, om de erbjuder behandling, och i så fall vilken behandling. Vi kommer också att låta er ta del av några vittnesmål som barn och föräldrar gett oss: hur upplever barnen som inte får frågan om våld eller som inte får stöd situationen? Hur påverkar de långa väntetiderna barns mående och hela familjen? Vilka förändringar behöver göras för att barns rätt till vård efter våld och övergrepp ska tillgodoses?

Föreläsare: Linda Jonsson, universitetslektor vid Linköpings Universitet och Barnafrid – Nationellt kunskapscenter, Erica Mattelin, psykolog vid Rädda Barnens Centrum för barn och unga i svåra livssituationer, Emma Blomdahl, sakkunnig barn utsatta för våld, Sverigeprogrammet Rädda Barnen och Frida Fröberg, tematisk rådgivare inom området barn utsatta för våld på Rädda Barnen.

Hur olika får det vara?  Stöd och behandling efter våld och övergrepp

För att förbättra utsatta barns förutsättningar att få tillgång till stöd och behandling driver Allmänna Barnhuset ett projekt med kommuner, landsting och andra aktörer i Gävleborg, Jönköping, Skåne, Gotland och Östergötland. En kartläggning visade stora regionala och lokala skillnader och brister t ex vad gäller kunskapsnivå, resurser, samverkan och tillgång till specialiserade enheter. Nu genomförs olika försök att åstadkomma faktiska förbättringar. Målet är att föreslå en modell som ökar förutsättningar att få tillgång till stöd och behandling, av rätt typ, god kvalitet och när den behövs.

Föreläsare: Bengt Söderström, psykolog, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Jenny Stigmer och Petra Tingsvik, samordnare vid Barnahus Jönköpings län