3e Våldets betydelse för vårdnadstvister och betydelsen av skyddade boenden

Lokal: Magnus Eriksson

Kl: 09:35 – 10:05

Våld och vårdnad

Åldersövergripande

Upplevt våld i vuxnas parrelationer

Föreläsare: Eva Diesen och Jenny Westerstrand, Roks

Sammanfattning: Våld och vårdnad – Hur ser situationen ut i Sverige idag för de mammor och barn som berättar om fäders våld? Forskaren Eva Diesen har undersökt våldets betydelse för utfallet i vårdnadstvister. I det här seminariet får du höra resultatet av rapporten och vad som behöver ske på området för att barn som upplevt pappas våld ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Beskrivning: Forskaren Eva Diesen har på uppdrag av Roks skrivit en rapport som heter Våld och vårdnad och som lanserades i februari 2017, och uppdaterades 2021. I rapporten undersöker Eva Diesen våldets betydelse för utfallet i vårdnadstvister. Slutsatserna hon drar är att 1) det finns ett dåligt fokus på barnets bästa i vårdnadskonflikter, 2) vårdnadstvister ger handikapp i brottsmål, 3) det finns en försonlighet mot våldsamma män. I det här seminariet får du höra mer om hur våldet hanteras i domar som rör vårdnad, boende och umgänge – och vilka förändringar som behöver ske på området.

Roks har medlemsjourer med över 40 års erfarenhet av att ta emot och möta barn som upplevt pappas våld mot mamma. Att barn som upplevt pappas våld mot mamma själva är att betrakta som våldsutsatta och brottsoffer är något som är självklart och befästes i och med Barnfridsbrottet som trädde i kraft 2021. Roks medlemsjourer har omfattande erfarenhet av att möta barn som har upplevt just detta, och erfarit i vilken grad våldet påverkar dessa barn. Det är vida beforskat att våldet påverkar barnet allvarligt och att barnet behöver skyddas för att få möjlighet att utvecklas på det sätt som barnet har rätt till.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Seminariet bygger på en rapport angående barns utsatthet för pappas våld mot mamma och hur det tar sig i uttryck i tvister rörande vårdnad, boende och umgänge. Det anknyter väl till årets tema och Artikel 19 Barnkonventionen.

 

10:05 – 10:35

Vad vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn

Åldersövergripande arbete

Våld i hemmet

Föreläsare: Linda Arnell1, 2 och Sara Thunberg2

1 Umeå universitet
2 Örebro universitet

Sammanfattning:
Varje år utsätts ett stort antal barn för olika former av våld och en del av dessa barn tvingas fly till skyddat boende. Att lyfta fram dessa barns situation vid en vistelse på skyddat boende är därför av vikt. Mot denna bakgrund kommer vi i denna föreläsning presentera resultat från forskningsprojektet ”Artikel 19 – Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn”.

Beskrivning:
Varje år utsätts ett stort antal barn för olika former av våld från olika förövare och i olika kontexter. En del av dessa barn utsätts för våld inom familjen, antingen genom att bevittna våld riktat mot en närstående eller genom att våldet är riktat direkt mot dem. Med anledning av detta våld kan barn behöva fly sitt hem tillsammans med en utsatt närstående med förhoppningen om förbättrad tillvaro fri från våld. Syftet med det forskningsprojekt vi avser presentera resultat från är att bidra med ny kunskap om vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn. Detta mot bakgrund att så många som 6200 barn uppskattas bo på skyddade boenden årligen. Dessa skyddade boenden kan utgöra skydd och erbjuda stöd, men just kunskap barns situation vid en vistelse är begränsad. Med hjälp av intervjuer med mammor till barn 0-6 år samt med barn 7-17 år har projektet undersökt barns situation på skyddat boende.

Resultaten visar att flykten till skyddad boende ofta har skett genom någon form av planering, även om planeringshorisonten kan ha varit kort. Det kan till exempel handla om att fly hemmet när det är som minst risk för våld. Samtidigt är det skyddade boendet inte alltid den första anhalten under flykten, utan flykten går istället till någon familjemedlem eller nära vän. Därifrån söker man sedan hjälp och skydd. Under själva vistelsen återkommer vikten av det skydd boendet innebär, men även boendemiljön och att det finns lekytor utformade utifrån barnens varierade åldrar lyfts fram som betydelsefullt. Likaså understryks vikten av att barnen får en egen person som de kan prata med om sina erfarenheter. Flera återkommer även till att våldet och kontrollen inte upphör bara för att man har flytt, vilket skapar en rädsla för vad som kan hända och hur framtiden kommer bli. Mot bakgrund av forskningsresultaten diskuteras under presentationen även hur kunskapen kan användas för att förbättra barnens situation.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema:
Forskningsprojektet kopplar huvudsakligen an till artikel 19 genom att barn har en rätt till att skyddas från våld, men också att de har rätt till stöd om de har utsatts. Likaså finns starka kopplingar till barnets bästa (artikel 3) samt barns rätt att komma till tals (artikel 12). Detta genom att barn behöver delaktiggöras i sitt eget ärende genom att få ge uttryck för vad de tycker och önskar. Detta är sedan någon som behöver övervägas i förhållande till barnets bästa.