3d Förebyggande insatser i förskolan

Lokal: Lars Lerin

Kl. 09:35 – 10:05

Normer utan gränser

Åldersgrupp: 0-6
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Anette Bergmasth, Cathylyn Ramos och Josefin Lillsjö, Elinebergs förskolor

Sammanfattning: Vårt utvecklingsarbete av ett våldsförebyggande arbetssätt påbörjades mars 2019 när vi fick vår rektor. Hon kom till området med kunskaper och kompetenser kring dessa frågor (jämställdhet, våld, normkreativitet, sexuell hälsa, mindskad ojämlikhet) och vågade prata om ämnena som vanligtvis är tabubelagda och svåra att prata om i vårt mångkulturella område. Hon gav oss verktyg och hjälpte oss att omvandla kunskapen till ett konkret och aktivt arbete som används i praktiken.

Beskrivning/hur: På våra förskolor har vi skapat olika arenor för förebyggande insatser i det våldsförebyggande arbetet. Rektorn har skapat förutsättningar för ett systematiskt tillvägagångssätt i arbetet som genomsyrar hela organisationen, från ledningsgrupp, till årshjul och årsklocka, relationer till vårdnadshavare och till ett förebyggande arbete med barnen. Att våga bryta ner begreppet ‘Barnens bästa’ och arbeta med konkreta artiklar i Barnkonventionen som berör svåra ämnen. För att kunna göra det så är relationerna en central del. Vi jobbar med relationer varje dag, till alla personer som vi möter på förskolan, till barnen, till vårdnadshavare och till kollegor.

Vi har fått mycket kunskap och kompetens om effektiva metoder och arbetssätt för hur vi ska arbeta och skapa förutsättningar i det våldsförebyggande arbetet. Genom att nätverka och samarbeta med olika organisationer och myndigheter så stärker vi våra kunskaper och förutsättningar och vår ställning och bemötande i våra roller på förskolan. Vi samlar lärande exempel, kompetenser och inspiration för att hela tiden fortsätta sprida och stå upp för de rättigheter barnen har och behöver. Elinebergs förskolor jobbar förebyggande med olika grupper både med barnen och personalen; vi jobbar med hedersrelaterat våld, utbildar personalen genom en plattform kring heder, jobbar med case i mindre grupper samt att vi har gjort en långsiktig samt kortsiktig plan till pedagogerna att följa.

Som delar i detta arbete har rektorn skapat förutsättningar för oss att bygga upp och stärka barnen i deras rättigheter som de har enligt Barnkonventionen, vilket har mynnat ut i ett intresse för Barnkonventionen även hos vårdnadshavarna.

Hur har vi implementerat metoderna för ett våldsförebyggande arbete i förskolan:

  • ‘Stopp min kropp’
  • ‘Okej med mig’
  • Normkreativa bilder och böcker stöd av författarna
  • Projekt ‘Expedition hälsa’ stöd av författarna
  • Projekt ‘Läsklar’ (minska ojämlikhet),
  • Genus
  • Trygghetsvandringar
  • Likabehandlingsplan
  • Föräldraskapsstöd med vår utvecklingsledare, god samverkan mellan förskolan och hemmet.

Vi har sett resultat av det arbete vi lägger ner, vi har exempelvis påverkat mammor att våga stå upp för sig själva och våga lämna och anmäla en make som brukar våld. Vi har pratat om rättigheter och kvinnors värde med vårdnadshavare och barn. Ett annat exempel är att flera kvinnor/mammor har tagit flera steg i självständighet genom att skaffa sig bankId, utbilda sig och skaffa jobb.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Vi vill lyfta vikten av att det går att arbeta aktivt och förebyggande med frågor om heder och våld i områden med mångfald. Vi vill lyfta och stärka barnen i arbetet med Barnens rättigheter, att våga prata om ämnen som ifrågasätter och berör. Vi ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i Barnkonventionen, utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnens bästa.

 

Kl. 10:05 – 10:35

Kommunikation, relationsskapande och samtyckeskultur som en del av värdegrundsarbetet i förskolan

Åldersgrupp: 0-6
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Rita Svensson, Uddevalla Kommun – Förskolorna Kreatören och Bokenäs

Sammanfattning: Det är en utmaning att utveckla värdegrundsarbetet som gör skillnad för barnen. Det handlar om att respektera det unga barnets integritet likväl som att arbeta med maktfördelning för ett jämställt liv för alla barn. Att vara ödmjuk för allas lika värde med barnkonventionen i fokus och verka för en värld fri från våld. Att som vuxen knyta ihop arbetet med kommunikation, relationsskapande och samtyckeskultur genom tillåtande, tilltalande, tydliga och tillgängliga lärmiljöer och samsyn i arbetssätt.

Beskrivning: På våra förskolor har vi som en del av värdegrundsarbetet fokus på barns integritet, självkänsla och barnens egen delaktighet för att få ett jämställt liv. Ett barn som från tidig ålder får hjälp och stöd i hur en skapar relationer och kommunicerar med varandra och tillsammans med vuxna och andra barn lär sig strategier för sitt relationsskapande och förstår lättare betydelsen av vad som inbegrips i att vara en god medmänniska.

Barnen får redan från 1 års ålder hjälp och stöd i att lära sig hjälpsamma begrepp (ex. tillsammans, upptagen, dela med sig, samarbeta osv) och förståelsen av dess betydelse – allt för att kunna kommunicera på ett relationsskapande sätt.

Barnens tankar, åsikter och funderingar fångas kontinuerligt upp på olika sätt och lyfts också i ett särskilt forum som vi kallar Barnråd. (se klipp på youtube).

Vi har implementerat ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt för att bredda stereotypa könsnormer och normer generellt som annars riskerar att begränsa barns möjligheter att nå sin fulla potential.

Konkreta förändringar som arbetet bidragit till är bl a ökad medvetenhet bland pedagogerna gällande utformning av lärmiljöer, val av böcker till boksamtal, sättet att ställa öppna frågor till barnen i undervisningssituationerna, hur och vilka samtal som förs med barnen och med vårdnadshavarna, förväntningar på barn som individ istället för kön, sättet att agera utifrån ett genus och våldspreventivt perspektiv samt en gemensam definition på samtycke för att från tidig ålder kunna arbeta våldspreventivt och mot sexuella övergrepp.

Delaktighet och inflytande präglar utvecklingsarbetet för såväl barn, vårdnadshavare som pedagoger. Barnens tankar och åsikter fångas upp och används för att skapa en förskola där alla barn får vara sig själva och nå sin fulla potential.

Hur jag som ledare arbetat med utvecklingen av värdegrundsarbetet har också gett oss skolledare 21:s pris för årets värdegrundsarbete 2022.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Vårt arbete, som under många år systematiskt, handlar om att främja barns rätt till personlig och kroppslig integritet, jämställdhet, allas lika värde och en uppväxt fri från våld. På våra förskolor har vi bl a stort fokus på samtycke, våldspyramiden och barnens delaktighet och förståelse för vad det innebär att stå upp för varandra och kunna säga nej. Att inte tolerera skojbråk utan hitta andra sätt att få utlopp för sin frustration och energi.