2h Workshop: Behind the scenes med BarnSäkert

Lokal: Fridolf Rhudin

Kl. 14:15 – 14:15

Behind the scenes med Barnsäkert – så fungerar det och så kan ni komma igång

Åldersgrupp: 0-6
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Steven Lucas1, 2, Maria Engström1, 2, Therese Norrman2 och Therese Skogh3
1 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet
2 Akademiska barnsjukhuset, Region Uppsala
3 Socialtjänsten, Uppsala kommun

Sammanfattning: BarnSäkert är ett strukturerat arbetssätt inom barnhälsovården för att identifiera psykosociala riskfaktorer hos familjer med småbarn och erbjuda effektiva stödinsatser. Modellen bygger på den amerikanska Safe Environment for Every Kid (SEEK)-modellen och har vidareutvecklats och anpassats för att användas i Sverige. Denna workshop kommer att ge en inblick i hur BarnSäkert fungerar rent praktiskt, och hur deltagarna kan gå tillväga för att implementera modellen i sin egen region.

Beskrivning: BarnSäkert är en universell metod som erbjuds till föräldrar vid sex olika tillfällen när barnet är 0-4 år. En vidareutveckling av den ursprungliga metoden är ett strukturerat samarbete mellan barnhälsovården och socialtjänstens öppna verksamhet som bland annat innebär att barnhälsovårdsjuksköterskan och familjebehandlaren gör gemensamma hembesök. Vetenskapliga studier i Sverige har visat att sjuksköterskor som har använt BarnSäkert i sitt dagliga arbete upplever att de i högre utsträckning har tillräcklig kunskap, kompetens och trygghet i att bemöta psykosociala riskfaktorer hos familjerna de träffar, och att BarnSäkert hjälper dem att ringa in problem tidigt för att kunna erbjuda rätt insatser i rätt tid.

Denna workshop kommer att ge deltagarna en inblick i hur BarnSäkert är uppbyggt och hur modellen fungerar i praktiken. Vi kommer att visa upp det gemensamma utbildningsprogrammet som alla sjuksköterskor och familjebehandlare erbjuds innan de påbörjar arbetet inom sina respektive verksamheter, och hur en ny region kan utbilda sin personal på egen hand. Vi går också igenom de tekniska lösningarna som har utvecklats för BarnSäkert, med det webbaserade SEEK-föräldraformuläret som registreras direkt och anonymt i en säker databas. Det gör att verksamheterna i realtid kan följa hur många formulär som fylls ifrån respektive barnavårdscentral och hur föräldrarnas svar förändras över tid. Workshopen kommer också att beskriva implementeringsstrategin som används vid införande av BarnSäkert och hur en ny region kan tänka kring förberedelser som kan gynna en lyckad start. Stort fokus kommer att sättas på samarbetet mellan barnhälsovården och socialtjänsten, och hur man på bästa sätt kommer igång på ett strukturerat sätt. Hela workshopen kommer att vara interaktiv och bygga på en dialog mellan ledarna och deltagarna.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: BarnSäkert/SEEK utgår från varje barns rätt till liv, hälsa och utveckling utifrån barnets unika behov och förutsättningar. Arbetssättet erbjuder ett universellt och strukturerat sätt att erbjuda barn och deras föräldrar en jämlik hälsovård och tillgång till resurser som motsvarar deras behov av stöd och hjälp. Målet med BarnSäkert/SEEK är att främja barnets och familjens hälsa, stödja föräldrar, stärka familjer och minska risken att barn utsätts för våld och försummelse.