2d: Kunskapscentrum om ensamkommande barn – Fullsatt

Socialstyrelsens nya uppdrag som Kunskapscentrum om ensamkommande barn och hur vi genom detta bidrar till att stärka barns rättigheter

I september 2016 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att inrätta ett nationellt kunskapscentrum om ensamkommande barn. Detta uppdrag ska genomföras under åren 2017-2020. På seminariet presenterar vi Socialstyrelsens uppdrag och tankar om hur detta kommer att genomföras, samt hur vi genom detta kan bidra till att säkerställa ensamkommande barns rättigheter enligt Barnkonventionen. Vi presenterar även kort vad Socialstyrelsen gjort under 2016 för att säkerställa att barn i migration får en god vård och omsorg, där deras rättigheter tillvaratas.

Socialstyrelsen har bland annat påbörjat arbetet med att ta fram olika kunskapsstöd för att skapa bättre förutsättningar för mottagandet och den sociala omvårdnaden, samt för att bistå vårdgivarna. Kunskapsstöden riktar sig bl.a. till socialtjänsten, personal på HVB-hem för ensamkommande barn och familjehemsföräldrar som tar emot ensamkommande barn.

Socialstyrelsen har även genomfört konsekvensanalyser av socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården för att se i vilken utsträckning de klarar av att ge en trygg och säker vård och omsorg till de ensamkommande barnen och övriga barn i migration.

Vi berättar om hur detta kommer att genomföras, samt hur vi genom detta kan bidra till att säkerställa ensamkommande barns rättigheter enligt Barnkonventionen. En presentation ges även av vad Socialstyrelsen under 2016 gjort, i form av bl.a. informationsmaterial riktade till barnen, kunskapsstöd till professionen och analyser av den vård barnen får.

Föreläsare: Petra Rinman och medarbetare från Kunskapscentrum för ensamkommande barn.