2c Om både samtycke och porrens konsekvenser

Lokal: Lars

Kl. 14:15 – 14:45

Samtal om porr och samtycke med killar: Hur kan vuxna ta ansvar och ta samtalet?

Åldersövergripande arbete
Våldsförebyggande arbete

Föreläsare: Karin Caspani, Emilia Eriksson och Andreas Abrahamsson, MÄN/Killar.se

Sammanfattning: Vi vet att porr är del av många ungas liv, framförallt killars. Genom nätet finns allt tillgängligt och vi ser bland annat i vår stödchatt på Killar.se att killar och unga män själva har frågor och funderingar kring det de möts av. Den mest tillgängliga porren, så kallade mainstreamporren, innehåller sällan samtycke och reproducerar många stereotypa föreställningar om sex, samt bidrar till en normalisering av våld och kränkningar. Vi behöver vara många vuxna som tar ansvar för samtal om porr och samtycke med barn och unga. Vuxna behöver hjälpa till att skapa reflektion kring det som unga möter på nätet för att alla barn och unga ska ha möjlighet att upptäcka och utforska sin sexualitet på ett så tryggt och positivt sätt som möjligt.

Beskrivning: Med utgångspunkt i vår stödchatt på Killar.se, det vi ser i vår samtalsmottagning samt genom forskning och undersökningar presenterar vi vad barn och unga frågar och funderar över, med fokus på killar. Vi besvarar frågor utifrån våra erfarenheter i projektet ”Killar om porr” som handlar om varför det är viktigt att vuxna tar ansvar för att initiera samtal om porr och samtycke med barn och unga. Vi presenterar vilket stöd som finns att få som professionell eller förälder för att ta dessa samtal.

Vad är viktigt att tänka på för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för samtal om porr och samtycke? Vi presenterar vår nya handbok och utbildning för professionella i ”Samtal med killar om porr och samtycke”. Vi presenterar även vårt nya material för föräldrar och andra viktiga vuxna kring hur man för samtal om porr och samtycke med barn och unga, oavsett kön.

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Många unga känner sig osäkra på var gränsen går för våld och övergrepp i sexuella situationer. Barn och unga berättar för oss hur deras vardag och relationer påverkas av att de själva eller partner tittar på porr, om upplevda obehagskänslor kring vad de sett, om en känsla av att inte kunna sluta titta trots de vill och de ber om hjälp för att trappa ner sin konsumtion.

Varje barn har rätt till skydd, och det är vuxna som är skyldiga att tillgodose information, samtal och stöd (artikel 17, 18)

 

Kl. 14:45 – 15:15

Vill du? Ett manualbaserat material om sex kommunikation och gränser

Åldersgrupp: 13-18
Sexuella övergrepp

Föreläsare: Pelle Ullholm och Hans Olsson, RFSU

Sammanfattning: Vill du – som manual och koncept – är  ett digitaliserat stöd till vuxna/pedagoger. Det består av korta filmer, metoder, tydliga förändringsidéer och begreppsdiskussioner till varje tematiserat upplägg. Huvudtematiken – som nu bryts ner i sex lektioner – är sexualitet, kommunikation och gränser. Vill du handlar om att stärka unga förmågor och förutsättningar att använda sig av sina rättigheter i praktiken.

Beskrivning: Under snart två års tid har RFSU utvärderat Vill du som manual och koncept. På initiativ av Länsstyrelsen i Skåne och i samarbete med sex olika skolor runt om i Sverige har vi utbildat skolpersonal, testat manualen med elever i tonåren och på flera sätt utvärderat om Vill du kan vara ett våldpreventivt verktyg med fokus på sexuellt våld. Det här för den första gången resultatet presenteras. Ansatsen bygger på tydliga förändringsidéer och begreppsdiskussioner till varje tematiserat upplägg. Huvudtematiken är sexualitet, kommunikation och gränser.

RFSU sätter stor tilltro till arbetssättet att via korta filmer och stärkande samtal som metod nå fram till unga på ett inkluderande, icke-dömande sätt i komplexa frågor om sex, kommunikation och gränser. I tonåren inträder det sexuella självbestämmandet och många börjar utforska relationer och sexualitet. De flesta debuterar sexuellt med en partner i åldern mellan 15 och 18 år. Det finns färre levda erfarenheter kopplat till sexualitet och relationer. Det är viktigt att samtala om innan saker inträder. Studier från exempelvis folkhälsomyndigheten visar att unga är relativt bra men vill gärna bli bättre på sexuell kommunikation. Vi vet också av erfarenhet att unga vill diskutera verbal och icke-verbal sexuell kommunikation av olika slag. De saknar att reflektera över etiska gränser och hur man kan hantera vardagliga situationer. Vill du strävar framförallt efter att svara på hur man kan arbeta med de nya skrivningarna i läroplanen som handlar om samtycke. Hur det känns att bli avvisad och hur kan man avvisa på ett bra sätt? Hur kan man bryta in när något håller på att gå fel? Hur kan man göra för att undersöka vad man vill eller inte vill, hur kan du sätta ord på det?  Hur kan man lyssna in andras iland subtila kroppsspråk?  Vad är samspelsex och frivillig delaktighet?  Det är frågor som berör, och metoder som behövs.

Kan Vill du, som i grunden handlar om att stärka unga och deras egenupplevda förmågor, bidra till att unga kan förstå andras rättigheter och använda sig av sina egna rättigheter bättre i praktiken?

Anknytning till barnkonventionen och årets tema: Barnkonventionen artikel 19.1
Barnets skydd mot våld ska säkras. Skadliga upplevelser ska bearbetas och våld och negativ utveckling ska förebyggas. Vill du tangerar årets tema då det syftar till att vara våldpreventivt i sig. Mycket av det sexuella våldet kan förhindras. Metoden ska stärka barn och unga förmåga att förstå gränser genom att främja samtal om tabubelagda frågor.  Kunskap och öppenhet kring sexualitet, kommunikation och gränser är en nyckel.