Titti Mattsson

Professor, Juridiska institutionen, Lunds universitet

Titti är professor i offentlig rätt på Juridiska fakulteten i Lund. Hon forskar och undervisar i socialrätt och familjerätt. Hon är docent i socialrätt och i socialt arbete. Huvudfokus kring hennes forskning är rättssäkerhets- och integritetsfrågor in den sociala verksamheten, särskilt vad avser socialtjänsten men också inom hälso- och sjukvården.

Titti har varit verksam som forskare, föreläsare och praktiker inom den sociala barn- och ungdomsvården sedan början av 1990-talet. Hennes intresse för utsatta barn och unga inom socialtjänsten väcktes när hon under ett några år arbetade vid förvaltningsdomstol. Hon kom därefter att påbörja sina doktorandstudier om barn i LVU-processen och disputerade 2002 på en avhandling i ämnet. Sedan dess har har hon arbetat med en mängd olika frågor som rör denna grupp. Hon har undersökt villkoren för tvångsvård av barn och unga, barns delaktighet i frågor som berör dem personligen, deras rättsliga ställning i familjehem och i institutionsvård samt förutsättningar för och konsekvenser av beslut om familjehemsplaceringar, vårdnadsöverflyttningar och adoptioner. Ett annat område är barns deltagande i forskning. Hon har också studerat den straff- och socialrättsliga hanteringar av ungdomar som begår gängrelaterade brott. Flera projekt har rört ungdomar på SiS-hem.

Under senare år har hon mer och mer kommit att arbeta tvärdisciplinärt i barnrättsfrågor och frågor som rör barns hälsa och livsvillkor. Tillsammans med prof Bo Vinnerljung skrev hon forskningsrapporten Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta (SNS förlag, 2016)(https://www.sns.se/aktuellt/barn-i-familjehem-forslag-pa-atgarder-som-skulle-gora-skillnad-for-samhallets-mest-utsatta/).  Hon har även medverkat som sakkunnig i flera studier bedrivna av SBU, inklusive Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård(2018) samt Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser (2018).

Under 2017 var hon gästprofessor vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitet med uppgift att bidra till vidareutvecklingen av en stark barn-, ungdoms- och familjeforskningsmiljö. Hon har ett långt förflutet på institutionen som handledare för doktorander, som lärare och som medverkande i uppbyggnaden av socionomprogrammet och polisutbildningen vid lärosätet.

Tittis forskning är nära kopplad till hennes expertuppdrag. Hennes forskning tangerar ofta etiska aspekter av utsatthet och barndom, och hon medverkar i flera etiska styrelser, däribland som vice ordförande i Region Skånes etiska råd. Hon är också styrelseledamot i Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Hon har ett regelbundet ”samtal” med praktiserande jurister och skriver expertkommentarer i familjerätt och offentlig rätt för Blendow Lexnova samt Karnov. Under sex år, fram till 2017, medverkade Titti i Barnombudsmannens expertråd. Hon är angelägen att samverka med övriga samhället. och deltar i den offentliga debatten i aktuella juridiska frågor i media samt håller offentliga föreläsningar för kommuner och andra offentliga organ i olika sammanhang. För närvarande skriver hon en bok tillsammans med barnrättsexperten Åsa Ekman om Barnkonventionen som svensk lag och praktik.

 

Pågående forskning

Barnavårdsutredning i privat regi-förekomst, organisering och betydelse för praktiken.

Detta ett projekt som påbörjades 2018 tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och Uppsala Universitet (Forte). En förändring av den sociala barnavården i Sverige är att den under de senaste åren i ökande utsträckning har blivit en privat marknad. Syftet med studien är därför att analysera, jämföra och fördjupa kunskapen om hur barnavårdsutredningar påverkas när de utförs av offentligt anställda socialsekreterare respektive privata konsulter.

Barn och myndighetskontakt i en tid av inkorporering. Bakgrund, utveckling och nya utmaningar med rätten i fokus.

Ett projekt som kommer att pågå under en längre tid. Första artikeln utkommer som ett kapitel i en antologi 2019 (Studentlitteratur).

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem och på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård

Fortsatt forskning inom ramen för det ämne och med de forskare som deltog i SBU-rapporten nämnd ovan om samhällsplacerade barns hälsa.