Rikard Tordön

Sakkunnig barn i samhällsvård, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Disputerade vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, den 5 juni 2020 med en avhandling om samhällsvårdade barns hälsa, upplevt stöd och skolprestationer. Har tidigare arbetat som nationell samordnare för Skolfam i Sverige, som psykolog på BUP i Linköping och psykolog i Norrköpings Skolfamteam.

Barn i sociala barnavården är en extra utsatt grupp i Sverige. Forskning visar på att en av de viktigaste skyddsfaktorerna är att lämna grundskolan med godkända betyg. För de barn som går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder. Barn som placeras löper högre risk att inte klara grundskolan än andra barn.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse som grundades 1633. Idag har vi i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och fokuserar på att öka kompetensen hos professionella som möter barn genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Vi ger bland annat anslag till barn och ungdomsforskning, driver egna utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Det gör vi genom att:

  • Stödja forskning.
  • Driva metodutvecklingsprojekt.
  • Ordna konferenser.
  • Publicera böcker, rapporter och filmer.