Polisens Nationella Operativa Avdelning

sakkunnig gällande barnrättsfrågor

Polisen har genom sitt brottsförebyggande och brottsbekämpande uppdrag i samhället många verktyg för att hjälpa barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  Barnkonventionens artiklar tillsammans med annan lagstiftning och samverkan kan göra skillnad för det enskilda barnet.

Barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck lever med begränsningar som ofta ökar ju äldre barnen blir. De utsätts för olika former av begränsningar, kontroll och förtryck. Exempelvis kan barnen förbjudas att delta i fritids- och idrottsaktiviteter. De kan omgärdas av regler som begränsar deras rörelsefrihet på grund av att rykten kan spridas som skadar familjens heder. Unga kan förbjudas att studera vidare och skaffa sig ett yrke. Barn kan föras utomlands för att ingå barnäktenskap och flickor kan riskeras att könsstympas. Många barn, oftast pojkar kan skickas på så kallade uppfostringsresor och utsättas för olika former av hot och våld.

För att kunna hjälpa dessa barn är det av yttersta vikt att polisen och andra aktörer i samhället samarbetar.

Polisen vill och kan hjälpa barn som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa barn hindras många gånger från att uttrycka sin mening (artikel 12), deras yttrandefrihet (artikel 13) och möjlighet att själv göra val som gäller deras eget liv begränsas (artikel 12, 13, 17 och 28). Deras rätt till information och utbildning styrs och hindras (artikel 17 och 28). Denna utsatthet kan ge negativa konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa och utveckling (artikel 6 och 24).