Malin Lundgren

Utredare, MFoF

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Vision

Vi erbjuder kunskap för att alla barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

Övergripande mål

 • Yrkesverksamma har kännedom om MFoF:s verksamhet och anser att den kunskap som vi erbjuder är relevant och kvalitativ.
 • MFoF tillgängliggör kunskap utifrån samhällets och våra målgruppers utveckling och behov.

Våra huvuduppdrag

 • Samla och tillgängliggöra den senaste kunskapen för beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar med föräldraskapsstöd, familjerådgivning och familjerätt.
 • Se till att adoptioner av barn till Sverige sker enligt lag och på ett etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Målgrupper

Vi vänder oss i första hand till

 • beslutsfattare och yrkesverksamma inom familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning
 • organisationer som vill förmedla internationella adoptioner
 • organisationer som samlar adopterade och deras närstående.

Områden

Föräldraskapsstöd

Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och strategiskt på stöd i föräldraskap är en förutsättning för en god och jämlik hälsa för alla barn och unga i Sverige. Vårt uppdrag är att samla och tillgängliggöra den bästa kunskapen för beslutsfattare och yrkesverksamma så att de kan använda den i sitt arbete lokalt och regionalt. Till detta verksamhetsområde har MFoF därför knutit en referensgrupp av forskare. Läs mer härÖppnas i nytt fönster..

Familjerådgivning

Svårigheter i familjerelationer och konfliktfyllda separationer kan leda till livskriser och ohälsa för alla inblandade. Därför är det viktigt att kommunal familjerådgivning finns tillgänglig i god tid för alla som behöver, oavsett var i Sverige man bor.

Familjerätt

Alla som behöver hjälp av familjerätten ska få bedömningar på lika grunder. Utifrån de lagar som styr familjerättens arbete tar MFoF fram föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd som beskriver hur man lever upp till reglerna. Vi sammanställer också och sprider kunskap, som statistik och vägledning, till yrkesverksamma och deras yrkesorganisationer.

Internationell adoptionsförmedling

I Sverige har vi strikta regler om internationell adoption. Adoptioner får endast genomföras om de är till barnets bästa och aldrig med ett vinstintresse. Därför har MFoF i uppdrag att ge auktorisation för adoptionsverksamhet samt att utöva tillsyn över de svenska organisationernas arbete, både i Sverige och i ursprungsländerna.

MFoF är Sveriges centralmyndighet för 1993 års Haag-konvention, som ska säkerställa att varje internationell adoption sker med beaktande av barnets bästa och respekt för barnets grundläggande rättigheter. Som centralmyndighet samarbetar MFoF med andra organisationer och utbyter erfarenheter internationellt.

Särskilda satsningar

Regeringen har gett myndigheten särskilda regeringsuppdrag att delta i och bidra till:

 • jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
 • kunskapslyft om barnets rättigheter
 • arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
 • genomförandet av en samlad ANDT-strategi
 • arbetet med FN:s Agenda 2030 för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.