Fotograf: Anders Warne

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör Myndigheten för delaktighet, MFD

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Vi arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Uppdrag och verksamhetsidé

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att samhället genomför funktionshinderspolitiken. Myndigheten sprider kunskap om delaktighet och ger stöd till ansvariga samhällsaktörer.

Vi driver på utvecklingen, följer upp funktionshinderspolitiken och sprider kunskap inom området, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som grund.

Myndigheten för delaktighet stödjer och stärker förmågan hos offentliga och andra aktörer i deras arbete med att implementera och nå det funktionshinderspolitiska målet. Vårt implementeringsstöd ska vara målgruppsanpassat och baserat på bästa möjliga kunskap.

Vi följer upp utvecklingen av funktionshinderspolitiken genom att följa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och offentliga aktörers arbete med tillgänglighet och delaktighet. Genom uppföljningen analyserar vi utvecklingen av levnadsvillkoren samt identifierar hinder för delaktighet och tillgänglighet.