Elisabeth Dahlin

Barnombudsman

Den 17 september 2018 tillträdde Elisabeth Dahlin som ny barnombudsman. – Jag ser det som ett fantastiskt privilegium att få företräda barns och ungas rättigheter och intressen i Sverige, säger Elisabeth Dahlin.

Elisabeth Dahlin har sedan 2008 arbetat som generalsekreterare för Rädda Barnen och har även haft globala uppdrag inom FN för barns rättigheter. Tidigare har hon bland annat tjänstgjort vid Sida och utrikesdepartementet, senast som ambassadör och chef för Globalt Ansvar. Hon har även arbetet som ställföreträdande generaldirektör och vikarierande generaldirektör vid Kommerskollegium samt varit generalsekreterare för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU.

Nu tillträder hon som generaldirektör och ny barnombudsman vid Sveriges barnrättsmyndighet, Barnombudsmannen. Myndighetens uppdrag omfattar bland annat att bevaka hur barnkonventionen efterlevs i Sverige och att driva på för att barns rättigheter ska tillgodoses. Det gör vi bland annat genom att sprida kunskap och metoder för att arbeta med barnkonventionen, och genom opinionsbildning.

Vad vill du göra som ny barnombudsman?

– Vi ska fortsätta arbetet med att göra barns röster hörda. Barnombudsmannen har ett viktigt uppdrag att lyssna på barn. Det brinner jag starkt för. Barn har rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem och det kommer bli än tydligare på olika nivåer när barnkonventionen blir lag, säger Elisabeth Dahlin.

– Ett väldigt viktigt uppdrag är också att sprida kunskap om barnkonventionen och metoder för att göra barn delaktiga inför beslut när barnkonventionen blir lag 2020. Det gör vi inom ramen för ett kunskapslyft. Här blir ju andra myndigheter, kommuner, landsting och regioner oerhört viktiga aktörer. Beslutsfattare i de verksamheterna behöver kunna fatta välgrundade och bra beslut för barn.

Vad kan barn förvänta sig av dig som barnombudsman?

– Det är just det att vi som myndighet lyssnar och företräder barns intressen och rättigheter. Det innebär att vi lyssnar på barns egna erfarenheter av olika situationer. Sedan för vi vidare det som barnen berättar till beslutsfattare på olika nivåer, bland annat regeringen, med förslag på åtgärder. Vi jobbar också just nu med en portal där barn kan lära sig om sina rättigheter.

Vilka frågor kommer du att prioritera 2018?

– 2018 arbetar vi bland annat med att undersöka situationen för barn i den sociala barnavården. Vi ställer frågor kring vilka erfarenheter barn har av att till exempel vara placerade i familjehem eller på institution. Vi har tidigare visat att det funnits brister i hur barns rättigheter respekteras och nu vill vi följa upp och se om det skett en förbättring eller om ytterligare åtgärder blir nödvändiga. Resultaten kommer vi att redovisa i en rapport nästa år.

Vad kommer du mer att driva?

– Vi vet att barns mänskliga rättigheter kränks varje dag i Sverige. Det handlar ofta om barn i utsatta livssituationer, och det vet vi eftersom vi hela tiden bevakar hur barnkonventionen efterlevs. Därför kommer vi också att ha anledning att uppmärksamma fler frågor. En sådan är våld mot barn, oavsett var det förekommer;  i hemmet, skolan och i närområdet. Vi vill se tydliga och mätbara åtgärder för att motverka allt våld mot barn och det hoppas vi kan bli verklighet snart.

Barnrättslagen träder i kraft 2020, vad kommer det att innebära?

– Det är en väldigt viktig reform. Alla barn i Sverige har samma rättigheter enligt barnkonventionen. Samtidigt visar inte minst Barnombudsmannens samtal och enkäter med barn att barns mänskliga rättigheter kränks på en rad områden. Det handlar framförallt om barn i utsatta situationer som inte får sina rättigheter tillgodosedda. För dem kommer rättigheterna att stärkas, säger Elisabeth Dahlin.