Dag Nordanger

Professor och specialist i klinisk psykologi

Dag Nordanger är specialist i klinisk psykologi för barn och unga vid Resurscenter om våld, traumatisk stress och suicidprevention – väst (RVTS) Norge. Utöver sin tjänst på RVTS Vest arbetar han som professor vid OsloMet.

Dag var chef på RVTS Vest de första åren som centret var i drift. Som forskare och medlare har han haft en central roll för utvecklingen i Norge när det gäller att förstå utsatta barns behov. Inte minst boken ”Developmental trauma” och hans kreativa professionella YouTube-videor har nått en bred publik.

Han har särskilt ägnat sig åt hur vårdupplevelser, på gott och ont, påverkar barns hjärnutveckling och funktion.

Han leder olika nationella projekt och nätverk för professionell utveckling inom traumaområdet och har haft ett antal nationella förtroendeuppdrag relaterade till sådant arbete. Han har bland annat varit ledamot i norska regeringens barnmisshandelsnämnd och barnskyddsnämnd.


Mina Föreläsningar