Emma Holmgren

Rådgivare, Centrum mot våldsbejakande extremism, CVE

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018.

CVE utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

CVE har fyra huvuduppgifter:

  • Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
  • Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
  • Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
  • Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

CVE ska samverka med relevanta nationella, regionala och lokala aktörer som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism.

Nätverksmöten, workshops och kommunbesök är viktiga komponenter i centrets verksamhet. Genom att träffa yrkesverksamma får vi möjlighet att bilda oss en uppfattning om målgruppernas behov. Detta tar vi sedan med oss i utformningen av stödinsatser, kunskapsmaterial, fortbildningar, konferenser och andra aktiviteter. CVE för en kontinuerlig dialog med nationella och regionala aktörer för att identifiera hur en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet kan stärkas.