Maria von Bredow

Utredare, Brottsförebyggande rådet, Brå

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Sprider kunskap om brottslighet

En viktig utgångspunkt för den svenska kriminalpolitiken är att arbeta för att förhindra att brott sker. Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete.

Brå arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ofta i samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Brå producerar den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Center mot våldsbejakande extremism är placerat inom Brå.

Brås målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt för den officiella kriminalstatistiken även allmänheten. Brås verksamhet startade 1974 och leds av generaldirektören Mattias Larsson.

Brå arbetar aktivt med jämställdhetsintegrering för att myndighetens verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.