Bragi Guðbrandsson

Medlem i FN:s barnrättskommitté

Bragi är f.d . generaldirektör för den isländska myndigheten för skydd av barn på Island (1995–2018); Ledande expert på Östersjöstaternas råds (CBSS) Promise-projekt för att implementera Barnahus-modellen i många europeiska länder (2016 – ); Isländsk ledamot av Europarådets kommitté för parterna i konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekommittén)(2012 – ); Isländsk medlem i CBSS expertgrupp för barn i riskzonen (CAR)(2002 – ).

Andra huvudsakliga yrkesverksamheter, särskilt när det gäller barns rättigheter:

Bragi har arbetat mycket inom ramen för Europarådet som barnrättsexpert och deltagit i utarbetandet av olika rekommendationer, standarder och konventioner. Han är tidigare ordförande och nuvarande ledamot av Lanzarotekommittén, Lanzarotekonventionens övervakningsorgan.  Bragi har även varit medlem i rådet för Östersjöstaternas expertgrupp för barn i riskzonen från början och fungerade som den första valda ordföranden. Han är grundare av det isländska modellen Barnahus, en inspiration för ett barnvänligt och tvärvetenskapligt svar på barnmisshandel i ett tjugotal länder.  Gudbrandsson har varit en frekvent presentatör vid internationella konferenser och evenemang om barns rättigheter som hålls av stora icke-statliga organisationer och internationella organisationer, inklusive ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect) och UNICEF.

Bragi var en av grundarna av Rädda Barnen på Island (1989); Ledamot av Islands nationella kommitté för Unicef (2009-2012); Medlem i den arbetsgruppsom utarbetar konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (2007). Europarådets rekommendation om barns rättigheter vid institutioner (2005),   rekommendationen om positivt föräldraskap (2006),  Riktlinjerna för ett barnvänligt rättsväsende (2010). rekommendationen om barnvänliga sociala tjänster (2011).

Lista över de senaste publikationerna inom området barns rättigheter:

Gudbrandsson, B. (2017). Förord. I Johansson, Stefansen, Bakketeig och Kaldal (red.), Samarbete mot barnmisshandel: Utforska den nordiska Barnahusmodellen (s. v-xi).  Schweiz: Palgrave Macmillian.

Gudbrandsson, B. (2010). Mot en barnvänlig rättvisa och stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp. I Att skydda barn från sexuellt våld – En övergripande strategi (s. 84 – 96).  Strasbourg: Europarådets förlag.

Gudbrandsson, B. (2007). Barn i riskzonen och i vård  (rapport som åtföljer rekommendation Rec(2005)5 om barns rättigheter på institutioner). Strasbourg: Europarådets förlag.