Bengt Söderström

Leg.psykolog och projektledare, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Bengt är projektledare för Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt våld. 

Projektet, som är finansierat med medel från regeringen, har som mål att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering.

Barn har rätt till stöd och rehabilitering efter våld och övergrepp oavsett var de bor i Sverige. 2015 kritiserade Barnrättskommittén Sverige för att barn som utsätts för övergrepp och vanvård ofta har svårt att få tillgång till rehabiliteringstjänster och psykiatrisk vård, framför allt på grund av den bristande tydligheten om vårdkedjan i stora delar av landet. Att barn får tillgång till rehabilitering och återanpassning efter att ha utsatts för misshandel eller sexuella övergrepp är en rättighet i sig enligt artikel 39 i FN:s barnkonvention. Dessutom är det ett sätt att förebygga sexuell exploatering av barn.

Allmänna Barnhuset startar därför ett projekt inom Regeringens handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp, 2016–2018.

Syftet är att utarbeta en modell som bidrar till att barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld får bättre möjligheter till stöd och rehabilitering. Det förutsätter bra information som når ut till barn och föräldrar. Det behöver finnas en fungerande vårdkedja. Barn med funktionsnedsättning behöver särskilt beaktas. Det är också viktigt att möjligheter till stöd och behandling finns när behovet uppstår. För många uppkommer symtom och behov senare i livet, t ex efter att rättsprocessen avslutats.

Övergripande mål

  1. När misstanke om brott utreds får alla barn och föräldrar information om symtom som kan uppstå och när det är dags att söka stöd, både akut och i senare skede, om vad stöd och behandling innebär och kan förväntas ge samt om vilka stöd- och behandlingsalternativ som finns att tillgå.
  2. Alla utsatta barn erbjuds individuell bedömning av behovet av stöd och rehabilitering.
  3. Alla som bedömts ha behov erbjuds stöd och behandling.
  4. Bedömningar, stödåtgärder och behandlingsmetoder som används bygger på evidensbaserad praktik.

Rapporter och publikationer

Vill du veta mer om hur projektet fortlöper kan du ta den av projektets delrapporter:

Delrapport 1, juni 2017

Delrapport 2, november 2017

Inom ramen för projektet publicerades hösten 2017 rapporten Kunskapssammanställning om stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Sammanställningen täcker det aktuella kunskapsläget inom tre områden som vanligtvis behandlas var för sig, men som verkligen hänger ihop för de barn och ungdomar som söker hjälp efter sexuella övergrepp eller våld:

  • Hur ska de som tar emot barnet ställa rätt frågor och bedöma vad barnet behöver för hjälp?
  • Vilka typer av krisstöd och tidiga interventioner finns, hur bra är de och när ska de användas?
  • Vilka behandlingsmetoder kan användas för de som utvecklar mer långvarig psykisk ohälsa?

Översikten har sammanställts i samarbete med Barnafrid, Linköpings universitet av professor Carl Göran Svedin och biträdande professor Doris Nilsson.

Rapporten finns endast som pdf för nedladdning. Ladda ner rapporten som pdf här