Agnes Lundström

Utredare, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige – alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Det är en viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens arbete. Vårt uppdrag är att ta fram och utveckla statistik, regler och kunskap till regeringen och till dem som arbetar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vi riktar oss till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting samt till vård- och omsorgsgivare och deras personal. Med vårt arbete får alla aktörer tillgång till en gemensam nationell kunskapsbas. Det är en viktig förutsättning för en god vård och omsorg i hela Sverige.

Vi tar fram och utvecklar statistik, regler och kunskap inom en rad områden, till exempel cancervård, patientsäkerhet och e-hälsa. Socialstyrelsen tar också fram stöd till vården och omsorgen för olika grupper i samhället, exempelvis barn, äldre, personer med psykisk ohälsa eller med funktionshinder. Utifrån de lagar som styr tar vi fram föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer) om hur man lever upp till föreskrifternas krav. En annan viktig uppgift är att förse hälso- och sjuk- vården och socialtjänsten med statistik om bland annat läkemedel, dödsorsaker och ekonomiskt bistånd. I våra utvärderingar följer vi upp hur vården och omsorgen fungerar när det gäller till exempel tillgång till personal, väntetider och tillgänglighet. Som nationell kunskapsmyndighet inom vård och omsorg leder Socialstyrelsen flera rådgivande och beslutande organ som Rättsliga rådet, Etiska rådet och Rikssjukvårdsnämnden. Vi har också en beredskap inför allvarliga händelser och kan då vid behov samordna hälso- och sjukvård- ens insatser.

www.socialstyrelsen.se


Mina Föreläsningar