Tidigare teman

Här kan du se tidigare teman på Barnrättsdagarna genom åren.

2016

Barnkonventionen som lag i praktiken. Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag. På Barnrättsdagarna 2016 diskuterade vi hur barnkonventionen som lag kommer påverka det svenska samhället ur ett juridiskt och politiskt perspektiv. Övergripande frågeställningar för konferensen var vilka förändringar som kommer att krävas inom olika samhällssektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika yrken och på olika nivåer.

 

2015

Diskriminering och kränkande behandling. På Barnrättsdagarna 2015 belyste vi barns och ungas egna erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans diskuterade vi hur vi kan främja ett samhälle där barn och unga inte upplever att de blir kränkta eller diskriminerade.

2014

Alla barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och till sjukvård och behandling. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Det säger barnkonventionen i artiklarna 24 och 6.

 

2013

Tema för 2013 års Barnrättsdagar är delaktighet och inflytande. Artikel 12 i barnkonventionen är en av de grundläggande principerna och slår fast att barn och unga har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade.

 

2012

Barnets rättigheter kränks oftast av de personer som barnet borde kunna lita på mest! Barnaga, övergrepp, psykiskt och fysiskt våld strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.

 

2011

Temat för 2011 års barnrättsdagar var barn och ungdomar i samhällsvård. Under två fullspäckade dagar fick deltagarna ta del av erfarenheter och forskningsresultat inom området – och inte minst av ungdomarnas egna erfarenheter.

 

2010

Fyra föreläsningar, åtta seminarier, två paneldebatter och många diskussioner i pausminglet. Barnrättsdagarna 31 mars -1 april 2010 blev samlingspunkt för ett intensivt utbyte av kunskaper och erfarenheter från arbetet med barns och ungdomars rättigheter.