Tema 2019: Barn i utsatta situationer

Barn i Sverige har det på många sätt bättre än barn i flera andra delar av världen. Men trots att vi lever i ett välfärdssamhälle kommer det rapporter som visar att många barn och unga mår dåligt av olika skäl och många far illa eller riskerar att fara illa. På Barnrättsdagarna 2019 kommer vi titta särskilt på barn i utsatta situationer kopplat till våld, separationer & vårdnadstvister samt barn i kontakt med socialtjänsten.

Det finns flera orsaker till att barn och unga befinner sig i utsatta situationer. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk. Andra bor i utsatta områden eller i familjer med små resurser. Utsattheten i situationen beror ofta på omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. Barn i utsatta situationer befinner sig i alla delar av samhället, i olika kontexter.

 • I familjen
 • I skolan
 • På fritiden
 • I närområdet
 • I hederskulturer
 • I migration
 • Vid placeringar
 • I den sociala barnavården
 • I rättsprocessen
 • Vid ekonomisk utsatthet
 • I kompisgänget
 • etc

 

Alla barn är olika och alla barn reagerar olika. Det är därför viktigt att lyssna in barns egen upplevelse av att vara utsatt. Att befinna sig i en utsatt situation betyder inte alltid att man är utsatt men vissa barn är utsatta på många olika sätt sk polyviktimisering eller multiutsatthet. En del barn berättar direkt. Andra visar genom sitt beteende eller genom symtom att något inte står rätt till. Men det finns också barn som aktivt försöker dölja sin situation eller som är extra skötsamma och anpassningsbara för att omgivningen inte ska märka något. De kan vara svåra att uppmärksamma. Därför är det viktigt att vuxna som arbetar med barn signalerar att de känner till att det finns barn i utsatta situationer, att de är beredda att ta emot berättelser om svåra saker och att de kommer att ta det barn berättar på allvar. Då kan barn bygga upp ett förtroende som gör att de vågar berätta på sikt.

På Barnrättsdagarna 2019 kommer vi lyfta frågor om utsatthet och barn i utsatta situationer. Vi kommer särskilt titta på barn som utsatts för våld, barn i vårdnadstvister och separationer samt barn i kontakt med socialtjänsten. Forskning har det visat att grupperna till stora delar överlappar varandra, inte alltid, men tillräckligt ofta för att lyfta vikten av att titta på samband och sammanhang, samverkan och vikten av delaktighet. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, friskfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

2019 fyller den svenska antiagalagen 40 år, Barnkonventionen fyller 30 år och det är 10:e gången som Barnrättsdagarna äger rum. Detta kommer vi naturligtvis uppmärksamma. Hur har det gått? Vad har gjorts och vad har vi kvar att göra?