Ansök om att föreläsa eller ordna en workshop

Inför Barnrättsdagarna 2019 kommer vi ta emot ansökningar om att hålla en föreläsning eller ordna en workshop med anknytning till temat. Har du ett projekt, utvecklingsarbete eller forskningsresultat som du vill dela med dig av eller skapa diskussion kring?

Inget barn får utsättas för våld eller övergrepp. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och goda uppväxtvillkor. Barnkonventionen gäller för alla barn och inget barn får diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars hudfärg, kön, språk, religion, funktionsnedsättning, nationella eller etniska ursprung. FN:s kommitté för barnets rättigheter sammanfattade slutsatser konstaterar att det finns brister i hur Sverige implementerar Barnkonventionen i praktiken. Kommittén uppmanar Sverige till att förstärka insatserna så att barnets bästa ligger till grund i alla beslutsprocesser, och att barnet får sin röst hörd i praktiken.

På Barnrättsdagarna 2019 kommer vi lyfta frågor om utsatthet och barn i utsatta situationer. Vi kommer särskilt titta på barn som utsatts för våld, barn i vårdnadstvister och separationer samt barn som varit eller borde vara i kontakt med socialtjänsten. Forskning har det visat att grupperna till stora delar överlappar varandra, inte alltid, men tillräckligt ofta för att lyfta vikten av att titta på samband och sammanhang, samverkan och vikten av delaktighet. Vi kommer lyfta det förebyggande arbetet, tidiga insatser, friskfaktorer, lärande exempel, barnets bästa, rätt till delaktighet och hur barnet ska bli sin egen rättighetsbärare. Vi kommer presentera forskning och metoder som kan appliceras på den dagliga verksamheten.

Vi tar gärna del av goda exempel och konkreta verktyg för att säkerställa barns rättigheter som finns i din verksamhet eller forskning. Målsättningen är att alla föreläsningar och workshops har en tydlig koppling till barnkonventionen. Dessutom är det viktigt att barns röster ges utrymme och betydelse i din presentation. Läs mer om temat och dess innehåll här

Vi välkomnar dig som har erfarenhet från såväl forskning som praktik och ideellt arbete. Vi söker efter metoder, verktyg, insatser och ny forskning som rör konferensens tema.

Målgrupper

Målgrupper för konferensen är personal och beslutsfattare på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.

Hur ansökan ska presenteras

Skicka in en sammanfattning av din föreläsning eller ditt dialogseminarium där kopplingen till
barnkonventionen tydligt framgår genom att du i din ansökan besvarar frågorna:

  • Vilka artiklar i barnkonventionen (eller någon annan konvention) kan kopplas till ämnet för din presentation? Beskriv varför!
  • Vad anser du är det viktigaste som du/ni gör för att säkerställa barn och ungas rättigheter enligt årets tema?

 

Ange i din ansökan om du vill hålla en föreläsning eller en workshop.
Här kan du läsa om vad som ingår i en föreläsning respektive workshop.

Datum och deadlines

Ansökningsomgången öppnar:  preliminärt den 1 oktober 2018
Sista dag att skicka in sitt bidrag: 31 oktober 2018
Sökanden får besked: senast sista veckan i november 2018
Konferensen äger rum: 9-10 april 2019 på Conventum i Örebro

Om ditt bidrag antas står Barnrättsdagarna för deltagaravgiften båda dagarna.
Övriga omkostnader så som hotell och resa bekostas av föredragshållaren.

Vid frågor kontakta Susanne Björk susanne.bjork@allmannabarnhuset.se