Fullsatt – 5i Workshop – Ungas utveckling i den segregerade staden

Framgång för vem? Om alla ungas rätt till utveckling i den segregerade staden

13-18

Victoria Escobar1 Gabriella Olofsson1, Två ungdomar Norra Botkyrka2
1 Changers Hub 2 Alby ungdomsråd

Sammanfattning: I workshopen utmanas invanda tankesätt kring vad ungdomar i så kallade utsatta områden behöver, kan och vill med sina liv. Vi lyssnar till ungdomars egna berättelser om hinder och möjligheter och ramar in dem med resultatet från en intervjustudie som gjorts med ungdomar och vuxna i norra Botkyrka. Vi jobbar med frågeställningar som kan ge insikter i på vilka sätt förutsättningarna att utvecklas till sin fulla potential ser olika ut för barn i marginaliserade ytterstadsområden jämfört med innerstaden och de välbärgade förorterna.

Beskrivning: Changers hubs mål är att alla unga ska kunna utvecklas och förverkliga sig själva oavsett startsträcka. Vi vill demokratisera framgång genom att göra framgången möjlig för alla, oavsett bostadsadress, hudfärg, kön, traditioner, religion och klädsel. Grundarna av Changers hub har alla vuxit upp i så kallade utsatta områden och vet vad det innebär att sakna positiva förebilder, kunskap om vilka möjligheter som finns och nätverk för att komma in på arbetsmarknaden. Vi  arbetar för att ”våra yngre jag” ska kunna se möjligheter för sin egen framtid och få verktyg att kunna påverka den i positiv riktning. Vi vill förändra bilden hos unga som växer upp i ytterstadsområdena av vad som är möjligt och stötta dem att våga ha drömmar och att våga satsa för att nå framgång. Att demokratisera framgång innebär också att stötta var och en att själv definiera sin egen form av framgång och att ge stöd på vägen mot att förverkliga den. Vår slogan är: ”What if you can do it?” I workshopen vill vi öka insikten hos deltagarna om hur olika startsträckan kan se ut beroende på var i staden du växer upp och hur detta på olika sätt påverkar en ung människas rätt till utveckling. Vi vill bidra med perspektiv på vad framgång kan vara och hoppas kunna utmana invanda tankesätt kring vad unga i ytterstaden behöver, kan och vill med sina liv.

Anknytning till artikel 6: Innebörden av artikel 6 är att varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. I den segregerade staden ser förutsättningarna för detta väldigt olika ut för barn i olika bostadsområden. Många barn som växer upp i så kallade utsatta områden upplever att majoritetssamhället inte talar till dem. Några skäl till det är bristande medvetenhet i majoritetssamhället om vad en socialt, ekonomiskt och kulturellt segregerad stad får för konsekvenser för rätten till utveckling för dessa barn.