Fullsatt – 5h Hedersrelaterat våld och förtryck

Hederskartläggning i Lunds kommun; goda exempel, utmaningar och ungdomars röster.

13-18

Hanna Cinthio1 FreeZone Sweden

Sammanfattning: En föreläsning om FreeZone kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun. Föreläsningen synliggör resultat som visar på begränsningar när det gäller t ex rätt till utveckling eller möjligheten att forma och uttrycka egna tankar, men belyser även goda exempel på hur olika verksamheter arbetar för att nå och stödja målgruppen unga som lever med hedersrelaterad utsatthet, och delar ungas reflektioner kring hur de själva ser på problemet och dess möjliga lösningar.

Beskrivning: Organisationen FreeZone Sweden grundades 2013 och arbetar bland annat med förebyggande metoder för att stärka rättigheter och förbättra den psykiska hälsan hos unga som lever med frihetsbegränsningar genom så kallade fria zoner. FreeZone Sweden utbildar yrkesverksamma över hela landet i sina metoder och erbjuder även annan fortbildning och handledning i barns rättigheter med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Artikel 6 är särskilt relevant när det gäller utsattheten hos unga som lever under starka hedersnormer. Allt ifrån att bokstavligen hotas i sin rätt till liv och överlevnad till typiska begränsningar och inskränkningar som att inte få ta del av utvecklande fritidsaktiviteter eller få uttrycka sin vilja och mening är sådant som vi möter hos de unga som utgör vår målgrupp. FreeZone Sweden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen i Lund att genomföra en kartläggning av hedersproblematiken i kommunen. Uppdraget inleddes under sommaren 2019 och ska slutredovisas den 31 mars 2020. Ansvarig för arbetet är Hanna Cinthio, som deltog som forskare i Örebro Universitets Storstadskartläggning av hedersvåld 2017-2018. Uppdraget baseras på en omfattande kvalitativ datainsamling främst i form av fokusgruppintervjuer med yrkesverksamma och ideellt engagerade men även djupintervjuer med personer som har egen erfarenhet av utsatthet. Ett särskilt samarbete med skolledning, pedagoger och elevhälsa på utvalda skolor kommer också att genomföras inom ramen för kartläggningsuppdraget. Syftet är att utifrån varje skolas förutsättningar hitta konkreta metoder för att arbeta med frågor om hedersrelaterat förtryck och begränsningar på ett tryggt, inkluderande och etiskt försvarbart sätt. Samarbetet kommer att möjliggöra tematiska diskussioner och reflektioner bland elever vilkas tankar och röster blir en del av kartläggningens resultat. Metoderna kommer även att lyftas i slutrapporten i exempelsyfte, så att andra skolor kan inspireras till eget arbete med frågorna. Kartläggningen kommer att vara framåtblickande och resultera i förslag och rekommendationer till politikerna både när det gäller goda exempel som bör stärkas och utvecklingsområden som bör prioriteras. I vår föreläsning kommer vi att berätta om resultaten av kartläggningen med särskilt fokus på de tematiska områden som berör barns och ungas rätt till utveckling. Vi kommer att synliggöra hur olika verksamheter i Lunds kommun arbetar för att nå och stödja målgruppen unga som lever under hedersrelaterade begränsningar, förtryck och våld, och dela med oss av ungas reflektioner kring hur de själva ser på problemet och dess möjliga lösningar.

Anknytning till artikel 6: Artikel 6 är särskilt relevant när det gäller utsattheten hos unga som lever under starka hedersnormer. Allt ifrån att bokstavligen hotas i sin rätt till liv och överlevnad till typiska begränsningar och inskränkningar som att inte få ta del av utvecklande fritidsaktiviteter eller få uttrycka sin vilja och mening är sådant som vi möter hos de unga som utgör vår målgrupp.

Kärleken är fri – samverkansmetod för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck

13-18

Maria Sundvall Taavo och Evelina Aho Fältskog, Rädda Barnen Sverige

Sammanfattning: Kärleken är fri har funnits sedan 2008 och är en evidensbaserad metod för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Det är ett unikt skolkoncept som samlar myndigheter, skola och ideella organisationer. Ett 100-tal kommuner har använt samverkansmetoden, som tar avstamp i barnkonventionen och utgår från ett rättighetsperspektiv. Metoden har nu digitaliserats i form av webbutbildningar, distansföreläsningar och annat digitalt stöd.

Beskrivning: Kärleken är fri är en evidensbaserad samverkansmetod för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck hos barn och unga. Ett 100-tal kommuner har använt metoden, som bygger på samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer och att träffa barn och ungdomar i deras miljö, främst skolan. Det finns tre grundprinciper att utgå ifrån i arbetet:

  • Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö.
  • Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter.
  • Att arbeta utifrån Barnkonventionen.

Skolkonceptet lyfter upp barns rättigheter och att de ska bli självklara för dem. Skolan är den plats där barn och ungdomar spenderar det mesta av sin vardag och där de kan ha sin ”frizon”. Det är viktigt att myndigheter och organisationer kommer till dem och synliggör sina ansvarsområden och att vuxna är tydliga med att barn har rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Under skolveckan bygger de viktiga vuxna relationer med ungdomarna och visar på vilka stödvägar som finns. Skolkonceptet uppmärksammar kärlek ur olika synvinklar vilket berör alla barn oavsett om de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet utgår från ett rättighetsperspektiv som är avgörande för att motverka hedersförtryck. Vi betonar bl a Barnkonventionens artikel 6, tillsammans med grundprinciperna, dvs rätten till utbildning och att elever ska ha rätt att t ex delta i alla undervisningsämnen såsom sexualundervisning samt idrott och hälsa. Rätten till sexualundervisning är inte en självklarhet för unga som lever med hedersrelaterade begränsningar. Rätten till hälsa och sjukvård är extra relevant för ungdomar som är könsstympade och lever med psykisk ohälsa. Detsamma gäller rätten till kultur och fritid där utsatta kan vara begränsade att träffa vänner och få delta på fritidsaktiviteter. Metoden ingår i ett digitaliseringsprojekt med fokus på kvalitetssäkra och effektivisera kompetensförsörjningen för samverkansgrupperna i form av webbutbildningar, distansföreläsningar och annat digitalt stöd. Det nya arbetssättet möjliggör att fler kan arbeta med barns rättigheter på ett effektivt, lättillgängligt och kvalitetssäkert sätt. Som ett komplement till skolkonceptet erbjuder Rädda Barnen en stödchatt för utsatta unga som lever med hedersrelaterat förtryck. Chatten tar emot flera hundra samtal per år och kan vara ett viktigt första steg att anonymt prata om sina upplevelser. Detta ger verksamheten stor information om ungas utsatthet och möjliggör både påverkansarbete och stöd till de unga.

Anknytning till artikel 6: Vi betonar bl a Barnkonventionens artikel 6, tillsammans med grundprinciperna, dvs rätten till utbildning och att elever ska ha rätt att t ex delta i alla undervisningsämnen såsom sexualundervisning samt idrott och hälsa. Rätten till sexualundervisning är inte en självklarhet för unga som lever med hedersrelaterade begränsningar. Rätten till hälsa och sjukvård är extra relevant för ungdomar som är könsstympade och lever med psykisk ohälsa. Detsamma gäller rätten till kultur och fritid där utsatta kan vara begränsade att träffa vänner och få delta på fritidsaktiviteter.