Fullsatt – 5g Samtal om sexualitet och frihet från pornografi

Frihet från pornografi – en självklar rättighet för barn

Åldersövergripande arbete

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Sammanfattning: Det våld och den kvinnoförnedring som förekommer i pornografin påverkar inte bara framtida sexuella beteenden hos barn och unga, men normaliserar också en skrämmande kvinnosyn. Att motverka den pågående folkhälsokris som pornografin är, är ett måste för att säkra barns rätt och möjlighet till liv och utveckling, god hälsa och trygga uppväxtvillkor. Föreläsningen ger en nulägesbild av pornografins skadeverkningar på barn och unga och förslag på hur dessa kan motverkas.

Beskrivning: Barnkonventionen slår i artikel 34 fast att ”Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi”. Den är direkt kopplad till artikel 6 om rätten att överleva och att utvecklas. Idag är barn och ungas tillgång till internet och pornografi mycket stor och därmed har även riskerna ökat markant för att utsättas för det sexuella våld som pornografin innebär. 2014 var genomsnittsåldern för när pojkar börjar titta på pornografi 12,3 år och 96 procent av 16-åriga pojkar i Sverige uppgav samma år att de tittade på pornografi. Samtidigt visar en Sifo-undersökning från april 2019 att fler än 7 av 10 (72%) föräldrar inte tror att deras barn tittar på eller exponeras för nätpornografi. Den pågående folkhälsokris som pornografin är måste motverkas för att säkra barns rätt och möjlighet till liv och utveckling, god hälsa och trygga uppväxtvillkor. Pornografins skadliga påverkan på barnens utveckling går att motverka och det är vuxenvärldens skyldighet att göra det.  Föreläsningen ger en fördjupad inblick i den pornografi som de flesta barn och unga idag riskerar att möta på nätet och besvarar frågor som: Hur påverkar pornografin deras utveckling och fysiska och psykosociala hälsa? Hur kan vuxenvärlden agera och vilka möjligheter finns för att begränsa pornografin i barns och ungas liv? Under föreläsningen ges exempel på preventivt arbete med utgångspunkt i bland annat Machofabriken och tjej- och ungdomsjourernas arbete med exempelvis eget framtaget stödmaterial till skolor.

Anknytning till artikel 6: Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Det inkluderar rätten att utvecklas till jämlikar i ett jämställt samhälle fritt från våld. Pornografin är en våldsam värld som påverkar barn och ungas fysiska och psykosociala hälsa och som de dessutom ofta lämnas ensamma att hantera. Därför behövs det spridas kunskap om pornografins skadeverkan och förebyggande insatser för att motverka normaliseringen av våldet som pornografin sprider och utsätter barn för.

 

Samtal om sexualitet och relationer med unga i familjehem

13-18

Ellen Nordlund och Linus Lundby, RFSU Stockholm

Sammanfattning: Projektet Hemma är ett stöd till familjehem och socialtjänst i sexualitetsfrågor. Vårt arbete handlar om hur man som viktig vuxen kan föra respektfulla och förtroendeskapande samtal med familjehemsplacerade unga om sexualitet, kroppen och relationer.  Under föreläsningen visar vi exempel på vårt arbete som utgår från tankar och frågeställningar som är vanliga i mötet med placerade unga. Hemma är ett samarbete mellan RFSU Stockholm och FoU Södertörn och finansieras av Arvsfonden.

Beskrivning: Världshälsoorganisationen definierar sexualiteten som en genom hela livet central aspekt av att vara människa. Sexualiteten omfattar ens könsidentitet och sexuella läggning, lust och intimitet. Den handlar om värderingar, beteenden och roller. Under uppväxten möter barn och ungdomar sexualitet på många olika vis och barnen behöver hjälp att förstå det de ser, hör och är med om. Som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj har man en viktig roll som bollplank och samtalspartner.

Tillitsfulla samtal om sådant som är personligt, känsligt och ibland svårt är ett sätt att bygga förtroende – inte minst med ett barn som blivit sviket. Det gör det också lättare för barnet att våga berätta om det är med om något som känns fel.

Det finns anledning att tro att unga i familjehem som grupp har en sämre sexuell hälsa och lever med en större utsatthet än ungdomar generellt. Till följd av lägre skolnärvaro kan de ha missat värdefull undervisning och tillgången till både stöd och förebilder under uppväxten kan ha brustit. Det kan vara så att deras sexuella rättigheter inte alltid har blivit respekterade och tillgodosedda.

Inom projektet utbildar vi familjehem och socialtjänst och ökar därmed kunskapen om placerade ungas sexuella hälsa samt aspekter som rör utsatthet och sexuella övergrepp. Vi tar vi upp förslag på ingångar och vad som är bra att tänka på i samtal med unga. Inom projektet har vi tagit fram ett metodmaterial bestående av kortfilmer, poddar och en handbok. Vi kommer att visa exempel på detta under föreläsningen.

Anknytning till artikel 6: Tillitsfulla samtal om sexualitet kan hjälpa unga att förstå sina kroppar, tankar och känslor. Detta hjälper dem att ta hand om sig själva och visa respekt för andra. Samtalen kan underlätta att ta ställning till hur man man själv vill leva och vilka relationer man vill ha. Vi visar exempel på hur vardagliga samtal kan föras och bidra till att unga får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.