Fullsatt – 5f Barn som anhöriga

BRA-samtal – hur personal kan prata med barn utifrån ett rättighetsperspektiv

Åldersövergripande arbete

Åsa Lundström Mattsson och Bonnie Friedh, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: BRA-samtal är en modell för att stödja personal att prata med barn när de är anhöriga om behov av information och stöd. Föreläsningen tar upp hur modellen utformats med barnets rätt att komma till tals (artikel 12) som ledstjärna och resultat från utvärdering. BRA-samtal är en modell med målsättning att stärka barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och förebygga fysisk och psykisk ohälsa.

Beskrivning: BRA-samtal är en modell för att uppmärksamma anhöriga barns rättigheter. Den har tagits fram av Stiftelsen Allmänna Barnhuset under ett utvecklingsarbete med namnet BRA – Barns Rätt som Anhöriga. Föreläsningen kommer att beskriva hur modellen utformats med utgångspunkt i barnets rättigheter enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter med särskilt fokus på artikel 2, 3, 6, 12, 19, 24, 28 och 31. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga när de uppmärksammar anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. BRA-samtal syftar till att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme genom att erbjuda information och stöd. BRA-samtal är samtal med barn 7 till 18 år som har en förälder eller annan vuxen (som barnet bor med) som har

  • missbruks- eller spelberoende
  • psykisk sjukdom
  • psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning
  • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
  •  eller som avlider.

Barn och unga som är anhöriga är en sedan länge känd riskgrupp för att utveckla egen psykisk och fysisk ohälsa.  I dag vet vi att flera riskfaktorer kan undanröjas om barn uppmärksammas, får information och vid behov stöd.[i] Att uppmärksamma barn, när de är anhöriga är ett selektivt förebyggande arbetet som ska stärka barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och förebygga fysisk och förebygga psykisk och fysisk ohälsa.   Under föreläsningen så kommer resultat från utvärderingen, Användningen av BRA – Barns Rätt som Anhöriga (2018) att presenteras. Frågeställningar som kommer behandlas är hur modellen fungerar i praktiken för att möjliggöra barnets delaktighet i samtal med personal. Det gäller bl.a. barnets styrning av samtalet och hur väl modellen kan fungera för att kartlägga barnets situation[i] Socialstyrelsen, 2013-6-6, Barn som anhöriga. Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider.

Anknytning till artikel 6: BRA-samtal hjälper personal att uppmärksamma barn, när de är anhöriga. Det är ett selektivt förebyggande arbetet som ska stärka barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och förebygga fysisk och förebygga psykisk och fysisk ohälsa. För att få vägledning om vad som gynnar barnets utveckling är det av vikt att barnet får komma till tals och uttrycka sina behov.