5e Barn som upplevt trauma

Trauma på kartan – nationell kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för varje barns rätt till utveckling och hälsa

Åldersövergripande arbete

Poa Samuelberg och Maria Schillaci, Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Sammanfattning: Regeringsuppdraget Trauma på kartan har gett Barnafrid möjlighet att bidra till en hållbar kunskapsutveckling för alla professionella som möter våldsutsatta barn. Alla barns rätt till hälsa och utveckling enligt artikel 6 i Barnkonventionen, tillgodoses först när alla medarbetare inom vård och omsorg screenar för våldserfarenhet och erbjuder anpassad och effektiv hjälp. Vi föreläser om en unik möjlighet till nationell kompetensutveckling för psykiatrisk traumavård inom första linjen och BUP.

Beskrivning: Med Barnkonventionen som lag vilar ett tydligare ansvar på hela samhället att stötta de barn vars basala behov av skydd och omsorg inte tillgodosetts under uppväxten. Våldsutsatta barns livsvillkor och potential begränsas avsevärt när likvärdig tillgång till traumavård inte existerar i praktiken. Med regeringsuppdraget Trauma på kartan har Barnafrid fått möjlighet att på olika sätt nationellt utveckla traumakompetens inom Första linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, samt inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Seminariet ger inblick i programverksamheten som planeras pågå under fyra år:

  • Det nya digitala basprogrammet om våld mot barn erbjuder professionella som möter våldsutsatta barn lättillgänglig och uppdaterad kunskap.
  • Psykoedukativ barnbok om PTSD, ”Starka känslor kommer och går”, med direkt kunskap till barn om posttraumatisk stress och hur man kan hantera starka känslor.
  • Regionalt utvecklingsstöd genom arbete i modellregioner som bidrar till att vässa befintlig kompetens och utveckla en hållbar struktur där alla medarbetare frågar om våld och har tillgång till effektiva insatser.
  • Ökade utbildningsinsatser i traumafokuserad behandling TF-KBT, som är förstahandsval vid PTSD hos barn, bidrar till mer likvärdig traumavård.

För att uppnå bästa möjliga hälsa hos våldsutsatta barn behöver vi bli bättre på att upptäcka och erbjuda effektiva insatser. Ta del av Barnafrids utvecklingsarbete med mål att sätta trauma på kartan för varje barns rätt till utveckling och hälsa.  Föreläsare är utredare vid Barnafrid och projektledare för Trauma på kartan Maria Schillaci och Poa Samuelberg. Båda är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av arbete inom barnrätt, respektive barnpsykiatrisk behandling och utbildning mot professionella som möter våldsutsatta barn.

Anknytning till artikel 6: Alla barns rätt till hälsa och utveckling enligt artikel 6 i Barnkonventionen, tillgodoses först när alla medarbetare inom vård och omsorg screenar för våldserfarenhet och erbjuder anpassad och effektiv hjälp. Vi föreläser om en unik möjlighet till nationell kompetensutveckling för psykiatrisk traumavård inom första linjen och BUP.

Små barns rätt till behandling efter trauma. Kartläggning på Traumamottagning Elefanten BUP om barns symtom, behov och berättelser.

0-6

Maria Björk och Sofia Lennartsson, Traumamottagning Elefanten BUP, Region Östergötland

Sammanfattning: Traumamottagning Elefanten BUP möter barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp och/eller fysisk misshandel av närstående vuxen och uppvisar komplexa traumarelaterade svårigheter. Dagens föreläsning fokuserar på den fördjupade kartläggning som gjorts inom verksamheten gällande barn i förskoleåldern som varit aktuella på mottagningen. Det kommer att presenteras aspekter såsom bakgrundsfaktorer, symtombild och behandlingsinsatser, samt hur barnen själva uttrycker sina traumaerfarenheter genom lek och ord.

Beskrivning: Traumamottagning Elefanten BUP, Linköping, är en högspecialiserad mottagning som funnits sedan 1995. Vi tar emot barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp och/eller fysisk misshandel av närstående vuxen. Vårt uppdrag består av bedömning och behandling av komplexa traumarelaterade erfarenheter och svårigheter. De barn och ungdomar som kommer till oss har ofta erfarenhet av upprepade negativa livshändelser såsom försummelse, anknytningstrauma, en våldsam/hotfull uppväxtmiljö och missbrukande omsorgspersoner. Vi tar också emot barn och ungdomar som uppvisar ett problematiskt sexualiserat beteende. Utöver bedömning och behandling ingår även i vårt uppdrag att inhämta och vidareutveckla kunskaper och  behandlingsmetoder samt arbeta med kunskapsspridning. Som en del av Traumamottagning Elefantens utvecklingsarbete startades 2012 en arbetsgrupp med fokus på de yngsta barnen (0-9 år). Syftet var att utveckla bemötande och behandlingsinsatser utifrån dessa barns behov och förutsättningar. Vi fann att vi i mötet med barnen behövde ha ett brett och integrativt synsätt isåväl teori som praktik, vilket är i linje med forskning kring komplex traumatisering. Arbetsgruppen fick namnet BIT – Barnfokuserad Integrativ Traumabehandling. BIT-gruppen vill ta fasta på de yngsta barnens behov och förutsättningar samt värna barnens naturliga kreativitet och uttryckssätt, och integrera det i behandlingsarbetet. En sådan självklar aspekt utifrån små barns behov är att hålla anknytningsperspektivet levande i såväl teori som praktik. Detta utvecklingsarbete finner vi väl överensstämmande med Barnkonventionens skrivelse kring yngre barns särskilda behov gällande bland annat omvårdnad, omsorg och tid för lek, utforskning och inlärning, samt att yngre barn som växer upp under svåra förhållanden behöver särskild uppmärksamhet.  Dagens föreläsning fokuserar på utvecklingsarbetet inom denna arbetsgrupp med särskilt fokus på den fördjupade kartläggning som vi gjort gällande de allra yngsta barnen (från 0 år till och med 5 år). Detta är samma åldersspann som Barnkonventionen särskilt ser behöver uppmärksammas. Vi har inom kartläggningen valt att se närmare på de barn som vi haft en längre kontakt med (mer än ett år). Dessa barn kommer nästan uteslutande från svåra uppväxtförhållanden, vilket yttrar sig i barnens symtom, problematik och behov. Föreläsningen ämnar synliggöra de allra yngsta barnen som upplevt upprepade trauman och svåra livsomständigheter. Vi kommer att redovisa bakgrundsfaktorer (så som familjeförhållanden och traumaerfarenheter), barnens symtombild och vilka insatser de fått. Vi kommer också att visa på hur våra allra yngsta kan uttrycka sina negativa livserfarenheter i såväl lek och beteende som med ord.

Föreläsare:  Maria Björk leg. psykolog/psykoterapeut och Sofia Lennartsson Socionom, Traumamottagning Elefanten BUP, Linköping.

Anknytning till artikel 6: Det utvecklingsarbete som görs och den kartläggning som gjorts på Traumamottagning Elefanten BUP gällande yngre barn stämmer väl överensstämmande med Barnkonventionens skrivelse kring yngre barns särskilda behov gällande bland annat omvårdnad, omsorg och tid för lek, utforskning och inlärning, samt att yngre barn som växer upp under svåra förhållanden behöver särskild uppmärksamhet. Det ålderspann (0 till och med 5 år) som kommer att uppmärksammas i ovan beskrivna föreläsning är samma åldersspann som Barnkonventionen särskilt lyft fram.