5a Barnkonsekvensanalyser som metod för barns rätt till utveckling

Barnkonsekvensanalyser som en metod för att tillgodose barnets rätt till utveckling

Åldersövergripande arbete

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, Ewa Kristensson, förvaltningschef och Pia Svensson, rektor 1 Studentlitteratur

Sammanfattning: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, Ewa Kristensson, förvaltningschef och Pia Svensson, rektor berättar om hur de i sitt barnrättsarbete i Simrishamns kommun genomfört förändringar på olika nivåer för att tillgodose barnets rätt till utveckling. Barnkonsekvensanalyser har bland annat använts som en metod för att ta tillvara på barns och vuxna aktörers åsikter. Genom barnkonsekvensanalyser är ett underlag för att göra en helhetsbedömning  kring vad som är bästa tänkbara lösningen för barnet/barnen.

Beskrivning: I offentlig verksamhet är barnkonsekvensanalysen en bra metod för att utreda vad som är barnets bästa både gällande övergripande frågor som rör barn och gällande enskilda barn. I föreläsningen delar vi med oss av våra erfarenheter och hur man praktiskt kan gå tillväga i en kommun, en förvaltning och på en skola för att förändra genom ett barnrättsarbete. Det krävs både struktur, kunskap och ledarskap för att kunna arbeta med barnkonsekvensanalyser på riktigt. Barnkonsekvensanalysen kan då vara ett utmärkt verktyg för att säkerställa barns röster, samverkan mellan olika aktörer och att det finns ett kvalitativt underlag för att kunna göra en helhetsbedömning om vad som är den bästa tänkbara lösningen för barnet/barnen. I barnkonsekvensanalysen ska barnet/barnen betraktas som ett självständigt rättssubjekt och vara delaktigt/delaktiga så långt det är möjligt.  Olika aktörer ges möjlighet att ge sitt perspektiv på frågan och är en förutsättning för dem att få ett gemensamt perspektiv. För att kunna tillgodose barnets rätt till utveckling är samverkan nödvändig och att alla vuxna aktörer utgår från ett helhetsperspektiv när de tar ansvar för sin del som professionell aktör att tillgodose barnets rättigheter.    I Simrishamns kommun finns lokal barnombudsman, en handlingsplan, barnrättsteam och i barn- och utbildningsförvaltingen finns även en särskild handlingsplan som genomförs av en ledningsgrupp,en barnrättsgrupp och en inflytandegrupp. Ungefär 16 barnkonsekvensanalyser har gjorts på övergripande nivå i frågor som t.ex. resursfördelning, digitalisering, organisationsförändringar, sommarkulturskola, Naturskola, särksilda undervisningsgrupper och regler för likvärdig utbildning. Vidare har under 5 år barnkonsekvensanalyser gjorts på alla skolenheter gällande enskilda elever när kunskap inte funnits om vad som är barnets bästa gällande barnets utveckling i skolan.

Anknytning till artikel 6: Artikel 6 är bland annat transformerad i skollagen. Enligt denna lag ska alla barn/elever ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och skolan ska utgå från barnets/elevens egna förutsättningar. (1:4 och 3:2 skollagen). Barnkonsekvensanalyser är en metod för samverkan och för att kunna göra en helhetsbedömning om barnet behov av stöd för att utvecklas så långt det är möjligt. I en barnkonsekvensanalys ska barnet/eleven betraktas som ett självständigt rättsubjekt.