4g Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp

Det Fjärde rummet – En modell för stöd och behandling för barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp

Åldersövergripande arbete

Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset fler föreläsare tillkommer

Sammanfattning: När våld mot barn avslöjas krävs att många aktörer samverkar. Ofta ligger fokus för samverkan på brottsutredning och skyddsbedömning. Men tiden efteråt förtjänar samma omsorg. Idag får inte alla det stöd och den behandling de behöver för att säkerställa en god utveckling och rehabilitering. Modellen Det fjärde rummet kan vara en lösning.

Beskrivning: Våld mot barn är ett folkhälsoproblem med stora konsekvenser för enskilda barn och deras anhöriga och för samhället i stort. Barn som utsatts för våld löper ökad risk för en lång rad av beteendemässiga, fysiska och psykiska hälsoproblem, både omedelbart efter händelsen och under uppväxten och vuxenlivet.

FN:s barnrättskommitté har konstaterat att barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp i Sverige ofta har svårt att få den rehabilitering och den psykiska hälsovård de har rätt till. Att tillgången till stöd och rehabilitering varierar kraftigt för barn som utsatts för våld och deras familjer framkom också i en kvalitetsgranskning av Barnahusen i Sverige 2013.

2016 beviljade regeringen medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att genom ett utvecklingsprojekt ta fram en modell som ökar tillgången till stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld.

Den modell som presenteras är resultatet av ett utvecklingsarbete tillsammans med regioner och kommuner i fem områden i Sverige. Den utgår från Barnahus, den myndighetssamverkan kring brottsutsatta barn som de flesta kommuner redan ingår i.

I modellen får Barnahus ansvar att arbeta för att alla barn som utsatts för våld eller övergrepp får tillgång till det stöd och den behandling det har rätt till. Resurser för information, stöd och behandling för alla kategorier av våldsutsatta barn, deras anhöriga och andra viktiga vuxna koncentreras och samordnas. Andra verksamheter kan bistås med konsultation och rådgivning. Barnahus kan fungera som kunskapscentrum i regionen genom information och kunskapsspridning om våld mot barn.

Vi presenterar också en vägledning för de regioner och kommuner som vill implementera modellen.

Anknytning till artikel 6: Tillgången till stöd och behandling är en förutsättning för att säkerställa det våldsutsatta barnets rätt till utveckling enligt artikel 6 punkt 2, FN:s konvention om barnets rättigheter.

 

Våld mot barn – Ge stöd och behandling direkt och parallellt med utredning!

Åldersövergripande arbete

Bengt Söderström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset fler föreläsare tillkommer
Sammanfattning: De flesta barn som utreds för misstänkt barnmisshandel fortsätter att bo tillsammans med den som utövat våldet. Avslöjande, anmälan och väntan på samhällets beslut om påföljd och åtgärd kan vara överväldigande. Stöd till barn och föräldrar är en förutsättning för att säkerställa det utsatta barnets rätt till utveckling, information och delaktighet.

Beskrivning: Vid misstanke om fysisk barnmisshandel inom familjen gör socialtjänsten en skyddsbedömning. Det finns barn som behöver placeras utanför hemmet. Andra barn skyddas genom att de vistas hos en förälder som inte misstänks för barnmisshandel.

Men den stora majoriteten av barn som misstänks vara utsatta för fysisk barnmisshandel fortsätter att bo kvar tillsammans med den eller de vuxna som misstänks för att ha utövat våldet. Det kan handla om att misstankarna är vaga eller att våldet är mindre allvarligt.

Stöd och behandling behöver sättas in direkt och parallellt med utredning. Det som sker vid avslöjande och anmälan om våld mot barn är ofta omtumlande. Samhällets insatser för att utreda kan innebära ett stort ingrepp i familjen. Att bli förhörd och intervjuad respektive anmäld och utredd är en ovan situation för både barn och föräldrar.

I utvecklingsprojektet Stöd och behandling för barn som utsatts för våld och övergrepp, framstod vikten av krisstöd för barn och föräldrar, direkt och parallellt med utredning som ett av de viktigaste resultaten. Socialsekreterare beskrev paradigmskifte efter att deras kommun infört modellen Efter Barnförhöret. I modellen ges barn och föräldrar stöd samma dag som ett barn förhörts om misstänkt barnmisshandel av behandlingspersonal. Föräldrarna får stöd att ta emot socialtjänstens och polisens information. Barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under dagen och stöd att hantera situationen, och erbjuds sedan uppföljning och fortsatta krissamtal.

Stöd att hantera avslöjande, anmälan och myndigheters ingrepp, parallellt med utredning är angeläget ur ett barnrättsligt perspektiv. Men det är också angeläget för att det är effektivt. Krisstödet ger goda förutsättningar att erbjuda de barn och föräldrar som är i behov av det fortsatt stöd eller behandling. I flera kommuner har det medfört kortare utredningstider och mer behandling. Några kommuner har vidareutvecklat arbetssättet och erbjuder nu en motsvarade form av krisstöd vid alla orosanmälningar om barn.

Anknytning till artikel 6: Barnets rätt till utveckling enligt artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter gäller även de barn som utreds för misstänkt barnmisshandel och som bedöms kunna fortsätta bo med de föräldrar som misstänks ha utsatts barnet för våld. Det gäller även barnets rätt att bli hörd (artikel 12) vilket förutsätter information och delaktighet och barnets rätt till rehabilitering (artikel 39).