Fullsatt – 4e Samverkan för barns delaktighet och hälsa

Tillsammans för barnen. Barnorienterat utvecklingsarbete inom socialtjänsten på Norrmalm i Stockholm

Åldersövergripande arbete

Maria Sköld Maria Gustafsson, Sofia Wigert, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Socialtjänstavdelningen
Sammanfattning: På Norrmalm i Stockholm har socialtjänsten lämnat stuprören och arbetar nu med gemensamma krafter för att barn i utsatta livssituationer ska uppmärksammas och få stöd. Barnets bästa ska spela roll även i beslut som rör deras föräldrar. Socialtjänsten ska stötta barn i att förstå sin situation och uttrycka sin mening. Vi vill under Barnrättsdagarna 2020 dela med oss av konkreta tips, framgångsfaktorer och av våra bästa misstag!

Beskrivning: Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden där de kan utvecklas väl. Alltför ofta lyfts exempel på hur socialtjänsten misslyckats i detta svåra uppdrag. Samtidigt görs varje dag ett fantastiskt arbete inom landets socialtjänster för att värna barns rätt till liv, överlevnad och en gynnsam utveckling.  Med utgångspunkt ur ledorden barns delaktighet, kollegial samverkan och gemensamt barnperspektiv vill vi dela med oss av hur barnen och barns rättigheter under de senaste åren präglat utvecklingsarbetet inom socialtjänsten på Norrmalm i Stockholm. Vi har lämnat stuprören och arbetar med gemensamma krafter för att barn i utsatta livssituationer ska uppmärksammas och få stöd. Barnets bästa ska spela roll även när beslut fattas som rör deras föräldrar. Socialtjänsten ska stötta barn i att förstå sin situation och uttrycka sin mening. Arbetssättet, som från en början var ett projekt finansierats med stöd av medel från Uppdrag psykisk hälsa, kallar vi ”Tillsammans för barnen” och inkluderar samtliga handläggare på vuxenenheten och familjeenheten. Det arbetssätt som tagits fram har fått spridning i övriga Stockholms stad och frågan om samverkan mellan enheter inom socialtjänsten är efterfrågad och högaktuell.  I arbetet för att säkerställa Barnkonventionens artikel 6, barns rätt till liv, överlevnad och utveckling, behöver vi som arbetar inom socialtjänsten försäkra oss om två saker; att människor som känner oro för barn berättar det för oss och att barn och deras föräldrar själva öppnar upp och berättar om hur de har det och tar emot stöd. En viktig förutsättning för att vi ska kunna tillgodose artikel 6 är att möjliggöra artikel 12, barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Ur ett myndighetsperspektiv hänger därmed artikel 6 och 12 tätt ihop. Familjeenheten på Norrmalm har under senaste åren arbetat aktivt för att stärka barns delaktighet. Med relativt små medel är barnen numera socialtjänstens VIP-gäster. Vi har också under flera års tid samlat kunskap om vad barnen tycker om mötet med oss på socialtjänsten för att få vägledning i vårt arbete. Vuxenenhetens medarbetare har under det senaste året arbetat intensivt med barnkonsekvensanalyser i alla beslut som berör barn. Detta förutsätter att man pratar med föräldrar om just deras barn och föräldraskap – en barnkonsekvensanalys ska inte vara en generell analys.  Vi vill under Barnrättsdagarna 2020 dela med oss av konkreta tips, framgångsfaktorer och av våra bästa misstag!
Anknytning till artikel 6: Målet med ”Tillsammans för barnen” är att främja barns välmående och därmed att leva upp till Barnkonventionens artikel 6; barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. En viktig förutsättning för att vi ska kunna tillgodose artikel 6 är att möjliggöra artikel 12, barns rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  Vi kommer under vår föreläsning därför att berätta om hur vi arbetar utifrån båda dessa viktiga artiklar.

 

SAGA-teamen – tvärprofessionellt samarbete för förskolebarns psykosociala hälsa

0-6

Maja Hagström, Lena Sahlström och Birgitta Fredriksson, Socialkontoret Sollentuna

Sammanfattning: Inget barn ska behöva vänta i flera år på att få rätt hjälp. I Sollentuna samarbetar förskolor och familjedaghem med utbildningskontoret, socialkontoret, BVC och BUP för att förskolebarn med psykosocial ohälsa ska upptäckas och att de, och deras familjer, ska få rätt slags stöd i tid.

Beskrivning: ”Vi förstod redan i förskolan att det skulle gå såhär…” Det är en mening som de flesta som arbetar med barn och unga har hört vid något tillfälle. Det faktum att denna mening fortsätter att upprepas i relation till äldre barn i risk var själva drivkraften bakom att SAGA-teamen startade. För hur kommer det sig att personer från olika verksamheter kan se tecken på att ett barn utvecklas negativt redan i förskoleålder men sedan inte kan göra tillräckligt för att vända situationen?  Ett svar är att det för var och en som möter barnet kan vara svårt att tillgodose barnets rätt till utveckling. För att barnet ska utvecklas och må bra kan det behövas flera olika typer av insatser på olika nivåer. SAGA-teamen är ett tvärprofessionellt samarbete och i SAGA-teamen hjälps olika professioner från olika verksamheter åt för att barn med psykosocial ohälsa ska upptäckas och få rätt stöd i tid. Under seminariet kommer olika perspektiv på samarbetet i SAGA-teamen att belysas. Under seminariet kommer vi att berätta om: – bakgrunden till samarbetet och hur det konkreta arbetet i SAGA-teamen ser ut idag – olika professioner och verksamheters viktiga roll för att tillgodose barns rätt till utveckling – utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet – vilka skillnader vi kan se att samarbetet har lett till

Anknytning till artikel 6: Presentationen kommer att handla om hur ett tvärprofessionellt samarbete för barns rätt till utveckling kan organiseras. I SAGA-teamen blir frågor kring enskilda barn, och riskgrupper av barn, belysta från olika perspektiv. På så vis blir alla delar av barnens liv uppmärksammade och olika typer av lösningar kan hittas på olika nivåer.