Fullsatt – 4d Barns röster om barnkonventionen och stöd inom EU

Barns röster om barnkonventionen i praktiken

13-18

Maria Thell och Sandra Patel Seropian Maskrosbarn

Sammanfattning: Genom barns egna röster, kunskap och tankar lyfter vi deras perspektiv på rätten att få ta ansvar och påverka sin situation i processer på socialtjänsten. Vi får också veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen. Kom och lev dig in i utsatta barns situation och få med dig ny kunskap om barns rättigheter, direkt från barnen.

Beskrivning: Det är känslan av att jag får ha nånting att säga om saker som handlar om mig. Och den känslan tar man med sig efteråt och det gör en starkare. – ungdom  Att barnkonventionen blir lag innebär en enorm utmaning i det praktiska arbetet med barn och unga. Vad kommer krävas för att barnkonventionen ska få ett faktiskt genomslag och göra skillnad för barn på riktigt? Teoretisk kunskap om barnkonventionen och vad lagen innebär är en förutsättning, men utan att involvera och lyssna till de som faktiskt berörs – barnen – riskerar vi att hamna fel när vi omsätter kunskapen i praktiken. För att kunna utvecklas och må bra behöver barn och unga få känna den egenmakt det kan innebära att vara med och påverka i frågor som rör dem, något som kan upplevas stärkande både här och nu liksom i det längre perspektivet. Artikel 6 fastställer rätten för barn och unga att få ta ansvar och påverka sin situation utifrån ålder och mognad. Kopplat till socialtjänstens processer kan detta dels handla om att bli lyssnad på och tagen på allvar i stunden, men också om att få ett faktiskt inflytande och om att den egna rösten vägs in i bedömningar och beslut. Hon kunde inte se mina behov utan hon såg bara allt inom en viss ram och att alla ska behandlas likadant inom den här ramen. Hon sa vad hon tyckte var bäst för mig och så fixade hon det och så kunde jag bara följa med i princip, jag hade liksom ingenting att säga till om själv… -ungdom  Maskrosbarn har under våra 15 år som organisation samlat in tusentals barns erfarenheter och åsikter om vad som är viktigt när det gäller de egna rättigheterna. Genom barns egna röster, kunskap och tankar lyfter vi under detta seminarium barnets perspektiv på rätten att få ta ansvar och påverka sin situation i processer på socialtjänsten. Vi får också veta mer om hur barnen själva vill att vuxna professionella ska tillgodose deras rättigheter och leva upp till barnkonventionen. Kom och lev dig in i utsatta barns situation och deras kontakt med socialtjänsten. Du får inspiration och ny kunskap om barnets rättigheter – direkt från barn – att ta med dig tillbaka till ditt arbete.

Anknytning till artikel 6: Rätten till utveckling enligt artikel 6 innebär i ett vidare perspektiv att barn och unga har rätt att få ta ansvar och påverka sin situation utifrån ålder och mognad. Seminariet behandlar barns egna röster, åsikter och tankar om denna rättighet. Vi lyfter också barns egna röster om hur känslan av egenmakt i socialtjänstens processer kan påverka ens hälsa och utveckling (enl artikel 6) både på kort och lång sikt.

 

Möjliggör för unga omsorggivare att nå sin fulla potential – resultat och erfarenheter från EU Horizon 2020 projektet Me-We

13-18

Lennart Magnusson Rosita Brolin, Elizabeth Hanson Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet

Sammanfattning: Barndomen betraktas vanligtvis som ett skyddat och ansvarsfritt livsstadium, där vuxna har ansvar och ger omsorg, medan barnen är mottagare av omsorg. För många barn och ungdomar är detta långt ifrån sant eftersom de ger omsorg – ibland mycket omfattande – till någon familjemedlem/vän som behöver stöd, på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och/eller missbruk. De måste ta ansvar som liknar ett vuxenansvar, med konsekvenser för deras hälsa, skolgång, fritid och framtida möjligheter.

Beskrivning: Under seminariet kommer resultaten och erfarenheterna från EU-Horizon 2020 projektet Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa Me-We att presenteras och diskuteras. I Me-We-projektet (2018-2021) som koordineras av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Linnéuniversitetet samlas universitet, forskningsinstitut och organisationer från det civilsamhället i sex europeiska länder samt Eurocarers, det europeiska nätverket som representerar informella omsorgsgivare i Europa. De länder som är involverade är Italien, Nederländerna, Schweiz , Slovenien, Storbritannien och Sverige. Projektet syftar till att förbättra unga omsorgsgivares psykiska hälsa och välbefinnande genom att stärka deras resiliens och att bidra till att öka deras kunskaper om sina rättigheter och vad de kan finna information och stöd. Det första projektåret 2018 handlade om att kartlägga:

  1. unga omsorgsgivares profiler, behov och preferenser i de sex medverkande europeiska länderna;
  2. vilka lagstiftnings-, policy- och stödinsatser som finns för att stödja unga omsorgsgivare i de deltagande länderna; samt
  3. framgångsrika strategier och insatser för att stödja unga omsorgsgivare i ett internationellt perspektiv

Resultaten från kartläggningen i Sverige visar att närmare var tionde ungdom i åldern 15-17 år ger omfattande omsorgsinsatser till föräldrar, vänner eller andra närstående. Det får konsekvenser för deras hälsa, skolgång, fritid och sociala delaktighet.  Projektet genomförs i samverkan med unga omsorgsgivare i samtliga sex medverkande länderna. Den förebyggande psykoedukativa och psykolsociala stödinsatsen, Me-WE modellen som arbetats fram i projektet kommer under 2019 och 2020 att införas och utvärderas i de medverkande länderna. Det kommer att ske i samverkan med skolor, socialtjänst, hälso- och sjukvård och idéburna organisationer. Me-We modellen är en kombination av fysiska och online möten via en mobil app som utvecklas tillsammans med unga omsorgsgivare i projektet. Under seminariet kommer resultaten från den enkätundersökning som gjordes 2018 till 3 000 ungdomar, 15-17 år i Sverige att redovisas och kort jämföras med de viktigaste resultaten i de övriga fem medverkande länderna. Den framtagna Me-We modellen kommer att presenteras, Me-We appen kommer att demonstreras och erfarenheter från införande och utvärdering av modellen kommer att presenteras och diskuteras.

Anknytning till artikel 6: Seminariet passar in på Barnrättsdagarna då det bidrar till att belysa hur barn och ungas rätt till utveckling påverkas av att de ger vård, hjälp och/eller stöd till en närstående. Barnet har rätt till utbildning, fritid, lek och vila, vilket kan motverkas om barn och unga får ta för stort ansvar. Seminariet är ett exempel på förebyggande arbete. Me-We modellen som är en förebyggande insats avser att stödja barn och ungas resiliens och att bidra till att öka deras kunskaper om sina rättigheter och vad de kan finna information och få stöd.