4b Tidig upptäckt och förebyggande arbete

Psykisk hälsa, Lärande, Utveckling och Samverkan kring små barn (PLUSS) – nytt arbetssätt för tidig upptäckt och stöd till små barn och deras familjer

0-6

Laura Korhonen1 Berit Gustafsson2

1 Barnafrid – nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 2 Region Jönköping
Sammanfattning: I dagens samhälle finns problem med att tillgodose de minsta barnens och deras familjers behov av tidiga interventioner mot psykisk ohälsa. I vår föreläsning beskriver vi PLUSS-modellen för tidig upptäckt och stöd. Modellen utvecklas i samarbete mellan Region Jönköping, Linköpings universitet och ett antal kommuner, och involverar hälso-och sjukvården samt socialtjänsten. Även små barn med utvecklingsrelaterade problem har rätt till tidig upptäckt och stöd för en fortsatt god utveckling.

Beskrivning: Tidiga problem med känsloreglering och beteenden såsom trotsighet, hyperaktivitet och problem i sociala sammanhang, är vanliga och tenderar att belasta barnet, familjen och omgivningen i stor utsträckning. Tidiga beteendeproblem som inte behandlas på ett adekvat sätt ökar också risken för utsatthet för våld och senare psykisk ohälsa.  Trots att vi vet att tidig upptäckt och tidiga insatser är viktiga, saknas fungerande arbetsmodeller för detta i Sverige. PLUSS-projektet syftar till att studera beteendeproblem och deras utveckling hos förskolebarn. Det ska också öka tillgängligheten till, och etablera metoder för, insatser och behandling för förskolebarn med utvecklingsrelaterade svårigheter utan krav på diagnos. Det långsiktiga målet är att minska psykisk ohälsa hos barn, unga och deras familjer, samt att ge stöd till förmågan att skapa en fungerande vardag.  I föreläsningen går vi igenom:

  • förekomsten av olika utvecklingsrelaterade problem hos små barn (0–6 år)
  • orsaker till problemen
  • konsekvenser för barnet, föräldrar, syskon och omgivning
  • evidensbaserade screening- och behandlingsmetoder
  • PLUSS arbetssätt
  • betydelsen av tidig upptäckt och stöd utifrån ett barnrättsperspektiv.

Anknytning till artikel 6: Föreläsningen lyfter upp problemen inom i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten när det gäller tidig upptäckt och stöd av utvecklingsrelaterade svårigheter. Långa väntetider skapar ojämlikhet och utsätter barnen och deras närstående för stress, frustration och påfrestningar. Med tanke på att tidiga beteendeproblem har samband med senare psykisk ohälsa inkl självskadebeteende, nedsatt funktionsnivå och livskvalitet, måste nya arbetssätt utvecklas för att kunna tillgodose alla barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 

Utökade hembesök i samverkan mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen – en utveckling och förstärkning av familjecentrerat arbetssätt

0-6

Ann Jansson1 Åsa Wallentin2, Ebba-Lisa Eckerdal3, 4

1 Central barnhälsovård, Västra Götalandsregionen 2 Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen 3 Göteborgs stad 4 Västra Götalandsregionen
Sammanfattning: Göteborgs stad och Västra götalandsregionen förstärkte 2018 sitt samarbete inom det familjecentrerade arbetssättet genom utökade hembesök. Satsningen syftar till att hitta ytterligare effektiva sätt att främja uppväxtmiljön för barn i prioriterade områden där utanförskap och otrygghet är riskfaktorer. Satsningen är kopplad till Nurturing Care och globala målen för hållbar utveckling, med syfte att främja barns utveckling de första 1 000 dagarna i livet. En satsning kopplad till utvärdering och forskning.

Beskrivning: Under 2018 inledde Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen ett samarbete för att hitta ytterligare effektiva sätt att gemensamt främja uppväxtmiljön för barn i prioriterade områden där annars utanförskap och otrygghet är riskfaktorer. Då erfarenheter och goda resultat fanns av utökade hembesök i Rinkeby initierades utökade hembesök av politikerna i Hälso-och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad som ett arbetssätt man ville prova även i Göteborg och då i större skala än man hittills prövat i Sverige. De utökade hembesöken är ett nytt sätt att arbeta i svensk barnhälsovård och innebär att personal från barnhälsovården och förebyggande socialtjänst tillsammans gör hembesök hos familjer som har fått sitt första barn i Sverige. Modellen omfattar sex tematiska hembesök till familjen under barnets första 15 månader och syftet är att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd och vid behov erbjuda det. Utökade hembesök i Göteborg är en utveckling och en förstärkning av det familjecentrerade arbetssättet, som varit en plattform för samverkan mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen under flera år. Det familjecentrerade arbetssättet innebär att insatser för barn tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. De utökade hembesöken är ett sätt att utveckla detta arbete, genom tidiga och förebyggande insatser som riktar sig till de allra yngsta barnen. Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, tillsammans med Central Barnhälsovård och Göteborgs stad, har arbetat med att förbereda införandet av utökade hembesök, utbilda och handleda personal. Under föreläsningen kommer modellens olika delar beskrivas, innehåll i besöken, föräldrarnas delaktighet, samverkan med andra involverade aktörer och erfarenheter kring implementering, vilket är en viktig komponent för att få en modell att hålla över tid. Implementeringen sker i prioriterade områden i tre utvalda stadsdelar (Västra Göteborg, Västra Hisingen samt Angered). Dessa områden har valts med perspektivet om en jämlik och sammanhållen stad, då dessa områden på befolkningsnivå har sämre livsvillkor och hälsa. En utgångspunkt är proportionell universalism, vilket innebär att vi i dessa områden vänder oss till alla men anpassar och doserar insatsen/stödet utifrån behov. Satsningen utvärderas av FoU i Väst/Göteborgsregionen, där olika faktorer studeras och under föreläsningen kommer bland annat ett verktyg från utvärderingen som visat sig användbart presenteras.   

Anknytning till artikel 6: Utökade hembesök är en Nurturing Care-insats med fokus på god hälsa, nutrition/amning, barnsäkerhet, kommunikation och samspel och tidigt lärande. Syftet är att främja goda uppväxtvillkor genom att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd. Det görs genom att olika professioner samverkar och övriga aktörer inom det familjecentrerade arbetssättet knyts till barn och föräldrar.