Fullsatt – 4a Likarätt och barnrätt i förskola och skola

Likarättsutbildning förskola och skola. Ett helhetsgrepp på grundläggande nivå.

Åldersövergripande arbete

Josefin Högberg, Barnombudet i Uppsala län och Åsa Granquist Östersunds kommun

Sammanfattning: Presentation av grundläggande kostnadsfria digitala utbildningar till förskolor och skolor. Ett helhetsgrepp för att lägga en gemensam grund inom likarättsfrågor för alla parter som berörs av förskola och skola, dvs barn, elever, vårdnadshavare och personal. Utbildningarna är anpassade efter varje målgrupp. Information, begrepp, scenarios och möjlighet till reflektion och diskussion blandas. Allt är lättillgängligt med illustrationer och foton.

Beskrivning: Presentation av Likarätt som består av fem kostnadsfria digitala utbildningarna riktade till förskolor och skolor samt barnens vårdnadshavare. Projektet drivs av Barnombudet i Uppsala län i samarbete med Östersunds kommun och finansieras av Arvsfonden. I utbildningarna används begreppet likarätt framför likabehandling eftersom likarätt handlar om alla barn och elevers lika rätt till skillnad från att alla ska behandlas lika. Utbildningarna ges i anpassad utformning till personal, vårdnadshavare, barn ca 4–8 år, barn 9–12 år samt elever högstadiet till gymnasiet. Utbildningarna ger samtliga målgrupper grundläggande kunskap i likarättsfrågor. De innehåller bland annat kunskap om barns rättigheter och reder ut begrepp som främjande, förebyggande, åtgärdande arbete, normer, kränkningar och diskrimineringsgrunder. Olika scenarios med tillhörande frågor låter målgrupperna fundera kring sitt eget agerande med också hur de tillsammans med andra kan agera för att barns rättigheter i förskola och skola kan förverkligas. Utbildningarna tar även upp förskole- och skolpersonalens skyldigheter att agera om barn far illa samt kort om socialtjänsten. Barn och unga får via utbildningen veta vilka rättigheter de har och vad de kan ställa för krav på att få vara trygga, delaktiga och vart de kan vända sig om de själva är utsatta eller mår dåligt. De får också diskutera hur de kan gå från att vara passiva åskådare till istället agera och hjälpa andra som är utsatta eller mår dåligt. Skoleleverna går utbildningen på lärarledd lektion med tillhörande individuellt elevhäfte. De allra yngsta får följa ett par figurer där de får diskutera olika händelser och delta i tillhörande övningar från ett handledarhäfte. Utbildningarna till vuxengrupperna personal och vårdnadshavare handlar om att skapa trygghet och förhindra kränkningar och trakasserier. De består av en interaktiv del som görs individuellt på mobilen eller datorn, samt en del som görs i personalgrupp respektive föräldramöte och som innehåller diskussionsfrågor hur den enskilda förskolan eller skolan kan gå vidare och förbättra sitt arbete. Syftet med utbildningarna är att samtliga målgrupper ska få grundläggande kunskap om likrättsfrågor, att det ges möjlighet till diskussion, möjligheter att se förbättringsområden och att skapa underlag för hur förskolan eller skolan ska gå vidare. Allt är färdig paketerat, kostnadsfritt och lätt att använda.

Anknytning till artikel 6: Ett helhetsgrepp för barns utveckling som riktar sig till samtliga på en förskola eller skola. Även vårdnadshavare. Den tar upp barns rättigheter, vuxnas skyldigheter, hemmets och förskolan/skolans olika ansvarsområden. Utbildningar andas en positiv inställning. Utbildningarna betonar vikten av att arbeta främjande och förebyggande tillsammans, att skapa goda relationer, skapa trygghet och låta barn och unga vara delaktiga och att lyssna på dem.

 

Att skapa ett rättighetsbaserat läromedel om barnkonventionen tillsammans med barn

7-12

Anna Strandberg och Malin Fryknäs MR-piloterna, Johan Fors Loops Education, Caroline Levinsson, lärare på Glasbergsskolan i Mölndal och Martina Bystedt, lärare på Jutarumsskolan i Halmstad

Sammanfattning: Barnrättsdetektiverna är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt med syfte att – genom att ta fram ett digitalt läromedel för elever i årskurs F-3 om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken med fokus på skolan – öka barns kunskap om mänskliga rättigheter. Läromedlet utvecklas genom en människorättsbaserad metod, tillsammans med skolor och med målgruppens (elevernas) delaktighet i centrum. Grundtanken är att eleverna ska få utforska olika människorättsområden och få kunskap om sina rättigheter och vilka som ansvarar för att uppfylla dem.

Beskrivning: Barnrättsdetektiverna är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt med syfte att – genom att ta fram ett digitalt läromedel för elever i årskurs F-3 om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken med fokus på skolan – öka barns kunskap om mänskliga rättigheter. Läromedlet utvecklas genom en människorättsbaserad metod, tillsammans med skolor och med målgruppens (elevernas) delaktighet i centrum. Grundtanken är att eleverna ska få utforska olika människorättsområden och få kunskap om sina rättigheter och vilka som ansvarar för att uppfylla dem. Målet är att barn genom läromedlet i tidig ålder ska få lära sig att de är rättighetsbärare, och att deras möjligheter att utkräva och använda sina rättigheter därigenom ska stärkas – både i skolan och i övriga delar av samhället. Läromedlet, inklusive en lärarhandledning, kommer att spridas till Sveriges F-3-skolor. Materialet kommer att vara kostnadsfritt.  Med Barnrättsdetektiverna vill vi bidra till att kunskapen om FN:s barnkonvention – som har gällt i Sverige i snart 30 år och som blir svensk lag från 2020 – ökar bland både barn och vuxna. Att kunskapen om barnkonventionen behöver stärkas betonas i Barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19). Under seminariet kommer vi att berätta mer om projektet med fokus på processen. Hur har vi arbetat praktiskt med den människorättsbaserade metoden med elevers delaktighet i centrum? Vi kommer att ha ett panelsamtal med medverkande pedagoger i projektet för att lyfta fram elevernas och pedagogernas erfarenheter och upplevelser av projektet ditintills. Den röda tråden i samtalet kommer att beröra artikel 6 – hur tillämpar vi artikel 6 i processen och hur berör artikel 6 innehållet i läromedlet?

Anknytning till artikel 6: För att respektera, skydda och främja barns rätt till liv och utveckling är det essentiellt att barn själva – och alla som arbetar med och för barn – har kunskap om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken. Alla rättigheter i konventionen bildar en helhet och är viktiga för barnets liv och utveckling (artikel 6). Skolan har en central roll i att förmedla kunskap om barnkonventionen och Barnrättsdetektiverna kan användas i detta viktiga arbete.