3e Tillgänglig skola och lärmiljö

Lokal: Bryggaren

Barn med funktionsnedsättning och rätten till utbildning

Åldersövergripande arbete

Pia Persson,  Specialpedagogiska skolmyndigheten

Sammanfattning: Barn med funktionsnedsättning har rätt till en utbildning där deras språk och lärande utvecklas. Föreläsningen belyser vilka rättigheter barn har till utveckling och lärande utifrån Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt hur utbildningssituationen ser ut idag för barn med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten agerar och ger stöd för att förbättra utbildningen utifrån de rättigheter som barn med funktionsnedsättning har.

Beskrivning: En del barn har någon form av funktionsnedsättning. För att säkerställa att samhället tar ansvar för och respekterar de rättigheter barn med funktionsnedsättning har, behöver samhällsaktörer använda innehållet i både Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten har en viktig roll för att barn med funktionsnedsättning ska få en likvärdig utbildning i förhållande till gruppen barn utan funktionsnedsättning. Myndigheten har en strategi för att stärka sitt uppdrag utifrån mänskliga rättigheter i syfte att på sikt förbättra situationen för personer med funktionedsättning inom utbildningen. Föreläsningen belyser hur det ser ut för barn och unga med funktionsnedsättning inom utbildningen utifrån myndighetens samlade kunskap. Det finns ett stort behov av att förbättra skolsituationen för gruppen. De uppnår inte samma studieresultat som andra barn och unga, är mer utsatta för våld och trakasserier, är inte lika delaktiga och deras perspektiv saknas ofta i rapporter. Föreläsningen utgår från Barnkonventionen och Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi beskriver vad ansvariga inom förskolor och skolor behöver beakta för att barn med funktionsnedsättning ska kunna få en utbildning med god kvalité där de kan utvecklas och nå sin fulla potential. En viktig del för lärande är tillgång till ett språk, möjlighet till kommunikation, upplevd delaktighet och en tillgänglig utbildning. Avslutningsvis berättar vi om myndighetens stöd till utbildningsverksamheter för att barn med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbildningen på lika villkor som andra. Det handlar om hur vi bidrar till att vuxna som ansvarar för utbildningen och de som möter barn med funktionsnedsättning får kunskaper om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får samt hur hänsyn till detta behöver tas i beslut, utformning och planering på alla nivåer inom utbildningen. SPSM har kunskaper om och ger stöd kring hur lärmiljön kan bli tillgänglig för alla, hur barn med funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga, hur språk och kommunikation kan stödjas och utvecklas. Genom att ta del av stödet kan skolverksamheterna öka likvärdigheten för att barn med funktionsnedsättning ska kunna att ta del av utbildningen.

Anknytning till artikel 6: Utbildningen är en central del i barns och ungas liv. Förskolan och skolan har stor inverkan för barns möjlighet till utveckling och lärande, vilket i sin förlängning påverkar människors livssituation. Barn med funktionsnedsättning är en grupp av barn som är mer såbara än andra och ställer krav på förskolors och skolors förmåga att ge denna grupp av barn likvärdiga möjligheter för lärande och utveckling.

 

Elever som möter svårigheter i ämnet idrott och hälsa i skolan – forskning och elevers egna uppfattningar

Åldersövergripande arbete

Karin Fröding och Lena Hammar, Specialpedagogiska skolmyndigheten Alva Appelgren Skolforskningsinstitutet

Sammanfattning: Barn och elever som får det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i sitt lärande har bättre förutsättningar att må bra. Seminariet lyfter fram svårigheter i socialt samspel i ämnet idrott och hälsa utifrån den systematiska översikt som Skolforskningsinstitutet gör i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi lyfter även barns och elevers röster kring svårigheter och möjligheter i undervisningen, när det gäller lärande och elevers hälsa och delaktighet.

Beskrivning: Kunskapen om, och vikten av lek, rörelse och fysisk aktivitet är idag ett väl utforskat område som får allt större utrymme i såväl skol- som i samhällsdebatten. I samspel med andra individer utvecklas förutom motoriken också fysiska, sociala, emotionella och kognitiva färdigheter. Allt lärande sker genom kroppen i samspel med omgivningen. De barn och elever som får det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i sitt lärande har bättre förutsättningar att må bra. Hälsa och lärande går hand i hand. Ämnet idrott och hälsa syftar bland annat till att eleverna ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Från och med hösten 2019 har ämnet idrott och hälsa fått fler undervisningstimmar. Vi vet att det i ämnet idrott och hälsa finns stora utmaningar för barn eller elever med funktionsnedsättningar. Elever med funktionsnedsättning uttrycker oro och synliggör brister kring undervisningen och lärare uttrycker att de behöver stöd när det gäller hur man kan tillgängliggöra och eller anpassa idrottsundervisningen så att alla elever ska kunna och vilja delta. Första delen i detta seminarium kommer särskilt fokusera på svårigheter i socialt samspel knutna till ämnet idrott och hälsa utifrån den systematiska översikt som Skolforskningsinstitutet gör under 2019–2020 i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vi kommer att lyfta fram arbetet kring och bakgrunden till översikten och dess frågeställning, Hur kan undervisningen i idrott och hälsa utformas för att elever som möter svårigheter i det sociala samspelet ska ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande? Den andra delen av seminariet kommer att lyfta fram barns och elevers röster kring svårigheter och möjligheter kopplat till undervisningen och till de konsekvenser som detta kan medföra, när det gäller lärande så väl som när det gäller elevers hälsa och delaktighet i den sociala gemenskapen. Artikel 6 i Barnkonventionen lyfter fram att alla barn ska ha rätt till liv och utveckling. Det innefattar rätten till utbildning, fritid, lek och vila. Vi vill därför problematisera de utmaningar som framkommer i ämnet kopplat till barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gynnar undervisningen i ämnet idrott och hälsa alla barns utveckling eller finns det risk att vissa barn istället hindras i sin utveckling? Hur kan vi i så fall påverka och förändra förutsättningarna för detta?

Anknytning till artikel 6: Artikel 6 i Barnkonventionen innefattar rätten till utbildning, fritid, lek och vila. Vi problematisera därför de utmaningar som framkommer i ämnet idrott och hälsa kopplat till barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi vill lyfta frågan om undervisningen i ämnet idrott och hälsa gynnar alla barns utveckling eller finns det risk att vissa barn hindras? Hur kan vi i så fall påverka och förändra förutsättningarna för detta?