Fullsatt – 3a Att gå från abstrakt till verksamhetsspecifikt

Att gå från abstrakt till verksamhetsspecifikt.

13-18

Lena Löfqvist1 ,Tove Kjellander2, Anni Rydberg3

1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 Vinkelrätt 3 Göteborgsstad, ungdomssatsningen Hisingen

Sammanfattning: MUCF har tagit fram ett stödmaterial gällande implementering av barnkonventionen in i öppen fritidsverksamhet. Materialet erbjuder ett smart verktyg att använda aktivt när du jobbar med till exempel ungas deltagande, inflytande och skapande, när olika personers behov och rättigheter krockar eller när du känner oro för ett barns livssituation och behöver anmäla till socialtjänsten. I detta seminarium får du en inblick i det stödmaterial som MUCF tagit fram, samt hur verksamheten ”ungdomssatsningen Hisingen” arbetat med materialet, vad som fungerat väl och vilka utmaningar de stött på.

Beskrivning: MUCF:s mål med stödmaterialet är att skapa ett interaktivt material i hur man inom den öppna fritidsverksamheten kan göra barnrätten och ungdomsperspektivet levande. Materialet kopplar samman barnrätts- och ungdomsperspektiv, icke-diskriminering, jämställdhet, hbtq-perspektiv. Materialet beaktar särskilt artikel 31, rätten till fritid, lek och vila. Materialet förklara, exemplifiera och öppna upp för diskussion om hur barnrätts- och ungdomsperspektivet kan och ska stärkas i den öppna fritidsverksamheten. Syftet med stödmaterialet är att göra barnkonventionen verksamhetsspecifik. Vi tänker att materialet kan tillämpas inom många fler områden än just den öppna fritidsverksamheten. Materialet innehåller metoder och verktyg som går att lyfta in i andra verksamheter där man möter barn och unga. Materialet berör bemötande/attityder, styrning/beslut och aktiviteter/verksamhetsplanering.  Vi vill i detta seminarium berätta kort om materialets uppbyggnad och hur det kan användas. Materialet lanseras i slutet av 2019. Vid materialets framtagande har intervjuer genomfört med materialets målgrupp samt med unga själva. Vi kommer under början av året att följa verksamheten ungdomssatsningen Hisingens arbete i hur de tillämpar och arbetar utifrån stödmaterialet. I detta seminarium kommer vi få ta del av verksamhetens erfarenheter i detta arbete.

Anknytning till artikel 6: Stödmaterialet kan ses som en metod för att göra barnkonventionen begriplig i det vardagliga arbetet riktar sig i först hand till personer verksamma i den öppna fritidsverksamheten. Målet är att ge personalen stöd i hur de kan tänka, planera och förhålla sig i sitt vardagliga arbete utifrån barnkonventionen. Barns rätt till utveckling knyts naturligt samman med det uppdrag som MUCF har i att ge stöd till den öppna fritidsverksamheten. Fritidsledaren ska i sin yrkesroll utgå från människors möjligheter för att därigenom stärka de faktorer som främjar sammanhang, delaktighet och mening. För detta krävs en förmåga att analysera kultur och samhällsförändringar och dess inverkan på uppväxtvillkor och livskvalitet. Den öppna fritidsverksamheten är inte enbart en arena för fritidsaktiviteter utan även för ungas sociala etablering i samhället och vuxenvärlden i samarbete mellan fritid, sociala myndigheter, skola och arbetsmarknad.