Fullsatt – 2i Workshop – Barn som bär på traumatiska upplevelser av flykt

Sarahs resa och att samtala om flykten – en metodworkshop

7-12

Jonna Mannberg, Teskedsorden och Tove Kjellander, Vinkelrätt
Sammanfattning: I Sverige finns det idag många barn som bär på traumatiska erfarenheter av flykt. De har ofta ett stort behov av att reflektera om sina erfarenheter och har rätt till ett bemötande som främjar deras utveckling. Teskedsorden och barnrättsexperten Tove Kjellander bjuder in till en workshop där vi med utgångspunkt i kortfilmen Sarahs resa diskuterar hur pedagoger praktiskt kan arbeta med frågor som flykt och empati i barngrupper med skilda erfarenheter.

Beskrivning: Många nyanlända barn som flytt till Sverige har upplevt traumatiska händelser på flykt. Ofta möts barnen antingen som offer med medlidande eller med en negativ attityd. Dessa attityder är varken rättvisa eller konstruktiva. Barn har ofta ett stort behov av att berätta och reflektera om sina erfarenheter och de har rätt till ett bemötande och mottagande som främjar deras utveckling.

Teskedsorden har utifrån dessa insikter producerat den animerade kortfilmen Sarahs resa för målgruppen 7–9 år med tillhörande pedagogiskt material för pedagoger som möter barnen. Filmen, i linje med Barnkonventionens artikel 6, utgår ifrån att trycka påvarjebarns rätt till utveckling, utbildning, skydd och trygghet. Filmen om Sarah syftar inte bara till att stärka barn som själva tvingats fly, utan når och berör naturligtvis också barn som är födda i Sverige. Att skapa förståelse, insikt och medkänsla för barn som tvingats fly är viktigt även i aspekten att främja tolerans och empati hos barnens klasskamrater.

Helin Cebe, lärare på Kvarnhagsskolan i Botkyrka utvärderar filmen och vår workshop såhär:

Filmen ledde till många diskussioner hos mina elever, de flesta handlade om att fly ifrån krig. Dagarna efter ert besök ville en pojke i min klass berätta inför klassen om hur hans liv som flykting från Syrien varit. Han hade troligtvis reflekterat kring det efter att ha sett filmen om Sarah.

Teskedsorden och barnrättsexperten Tove Kjellander vill på Barnrättsdagarna bjuda in till en interaktiv session med fokus på hur pedagoger och lärare i klassrummet kan arbeta med temana barn på flykt, empati och alla barns rätt till utveckling och trygghet när de kommit till ett nytt land. Pedagoger och lärare i verksamheter som möter barn står inför en stor utmaning när de ska beröra dessa ämnen. I ett klassrum med 20-30 barn finns i regel ett stort spektrum av upplevelser och förförståelse kring att fly – och att komma fram. Vissa barn har aldrig reflekterat eller själva blivit offer för förlust, krig eller flykt. Andra har färska erfarenheter som i vissa fall inte är bearbetade. I sessionen vill Teskedsorden dela med sig av egna erfarenheter av att belysa frågan inom ramen för denna mångfald samt ta samtalet vidare tillsammans med pedagoger, lärare och andra professionella som är intresserade av de här frågorna. Vi visar även den åtta minuter långa filmen Sarahs resa och prövar på några av de klassrumsövningar som tagits fram.

Anknytning till artikel 6: När ett barn tvingas på flykt innebär det stora hinder för det barnets rätt till utveckling, skydd, utbildning och trygghet. Väl på plats i Sverige är det avgörande att det bemötande barnet får i skolan är ett bemötande och ett mottagande som snabbt främjar dess utveckling. Med filmen Sarahs resa och denna workshop vill Teskedsorden skapa de bästa möjliga förutsättningarna för pedagoger att tillgodose denna rättighet.