2h Ungas demokratiska delaktighet

Reinventing Democracy For a modern generation

Åldersövergripande arbete

Oscar Sjökvist och Frank Berglund Youth2020,  Vendela CarlfjordRädda Barnens ungdomsförbund

Sammanfattning: Vi vill förstärka och snabba på arbetet att stärka ungas plats i demokratin. Det gör vi genom att påbörja en dialog med beslutsfattare där unga framför förslag på, och får respons på, hur ungas inflytande och medbestämmande kan stärkas. Unga har identifierat, tagit fram och konkretiserat förslag som i längden, på ett långsiktigt och hållbart sätt inkluderar unga i demokratiska beslutsprocesser för att öka ungas inflytande och även medbestämmande

Beskrivning: Unga har representerats från 6 olioka organisationer i en ledningsgrupp med planering, genomförande av ideverkstäder, toppmöten och medverkande på evenemang.

För att stärka barn och ungas inflytande, delaktighet och medbestämmande i samhället så arbetar vi på tre sätt: dels genom att föra samman olika aktörer och arenor som arbetar mot samma mål, dels genom att pusha fram och snabba på arbetet för att påverka system och i demokratiska processer samt även att specifikt stötta och accelerera nya samarbeten och initiativ som stärker unga – där behoven är som störst.

Youth 2020 vill förstärka och snabba på arbetet att stärka ungas plats i demokratin. Det gör vi genom att påbörja en dialog med beslutsfattare och makthavare där unga framför förslag på, och får respons på, hur ungas inflytande och medbestämmande i samhället kan stärkas. Unga har identifierat, tagit fram och konkretiserat förslag som i längden, på ett långsiktigt och hållbart sätt inkluderar unga i demokratiska beslutsprocesser för att öka ungas inflytande och även medbestämmande i samhället.

Under toppmötet, i september 2019, framfördes dessa förslag för att gemensamt med beslutsfattarna och makthavarna utveckla dem, förankra dem och göra dem så genomförbara som möjligt. Under mötet togs handlingsplaner och arbetsgrupper fram som arbetade vidare med de förslag som bedömdes som mest relevanta – det fortsatta arbetet är det som kommer ge långsiktig påverkan. Handlingsplanerna förväntas leda till konkret förändring, och fungera som en stark skjuts framåt för ungas inflytande och medbestämmande.

Anknytning till artikel 6: Ungdomar har under hela processen varit i fokus. Problem och förslag har kommit från enskilda ungdomar och från ungdomsorganisationer.

Här är områden som förslagen fokuserats på:

  1. Förstärk barns och ungas inflytande och delaktighet
  2. Demokratisera skolan
  3. Främja ungas organisering
  4. Förstärk barnrätts- och ungdomsperspektivet
  5. Säkerställ att alla rättigheter gäller för alla
  6. Planera för långsiktighet

Dessa  ideeer och förslag på lösningar som tagits fram handlar om utbildning, ungas fritid, psykiska hälsa och att få reelt inflytande för ungdomar och barnperspektiv på lokal och nationell nivå.

250 tusen demokratiska idéer

13-18

Jenny Johansson Berggren och Ina MolinJärfälla kommun

Sammanfattning: Under 2019-2020 genomför Järfälla kommuns Demokratiutvecklingsverksamheten med medel från MUCF projektet; 250 tusen demokratiska idéer. Projektet genomförs i av Polisen bedömt som Järfällas utsatta områden. Projektet syftar till att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism genom att värna demokratiska värderingar, demokratiska principer och stärka ungas demokratiska kompetenser.

Beskrivning: Projektet är inspirerat av medborgarbudget. Unga kommer utifrån SKLs ramar för medborgarbudget att arbeta med en process där unga utbildar unga i demokrati samt coachar andra unga i att ta fram förslag på aktiviteter som ska syfta till att värna demokratin. Aktivitetsförslagen kommer sedan genomgå ett röstningsförfarande där unga deltar i val kring vilka projekt som ska genomföras.

Huvudmålgruppen för projektet är unga 13- 18 år som lever och går i skolan i Järfällas, av polisen definierade, utsatta områden. Barn och vuxna i området är en sekundär och indirekt målgrupp då de är viktiga personer i ungas liv. Genom ungas engagemang kommer yngre syskon och föräldrar att påverkas och förhoppningen är att ungdomarnas erfarenheter kring deltagande i projektet, oavsett om de är ungdomsambassadörer, sitter i fokusgrupper eller deltar genom att lämna förslag till eller rösta på förslag i ungdomsbudgeten bidra till en ökad kännedom och tillit till den lokala demokratin.

Ungdomar som lever i stigmatiserade områden upplever sig, enligt MUCF:s rapport Fokus 18, marginaliserade och uteslutna ur samhället. Målgruppen i området visar enligt Järfällas LUPP-resultat att unga i aktuella områden har stort samhällsintresse och en vilja att påverka frågor i kommunen, högre än kommungenomsnittet, samtidigt som förtroendet för politiker och vuxna är något lägre än kommungenomsnittet. Dessutom svarar eleverna vid aktuella skolor att deras röster ”inte spelar någon roll” i högre utsträckning än resterande i kommunen.

Civilsamhället utgör projektets andra målgrupp. Civilsamhällets roll består i att vara en samverkanspartner till kommunen i arbetet med att stärka ungas demokratiska kompetenser och motverka våldsbejakande extremism. Detta kan ske genom att skapa ett nätverk mellan civilsamhället och kommunen genom vilket föreningar ges verktyg för att stärka sina egna nyckelaktörer.

Arbetet med att nå unga sker genom flera olika nivåer. I ett inledande skede kommer unga ungdomsambassadörer att anställas av kommunen i syfte att utbilda andra unga i demokratiska värderingar och sprida information om projektet. Tidigare erfarenheter från kommunen i arbetet med ungdomsambassadörer har visat att unga besitter en stor lokal kännedom om exempelvis mötesplatser för unga som möjliggör att de når ut till grupper av unga som kommunen annars har svårt att nå. I rekryteringen av ungdomsambassadörer prioriteras unga från utsatta områden i Järfälla. I ett andra skede kommer unga involveras i arbetet med att utveckla kriterier för de projekt som kan röstas fram i genomförandet av ungdomsbudgeten. Unga kommer vara involverade genom hela projektet som ungdomsambassadörer och projektgrupp i att driva projektet. Alla unga i de identifierade områdena involveras processen med att genomföra ungdomsbudgeten.

De två högstadieskolorna i de utsatta områden har sammantaget strax under 800 elever som kommer nås av projektet. Antagligen kan fler unga nås genom ungdomsambassadörer, fritidsgårdar, mötesplatser och föreningslivet i områdena.

Anknytning till artikel 6: Barn och unga boende i socioekonomiskt svaga områden har generellt ett lägre deltagande i föreningsliv, lägre skolbetyg samt upplever i högre grad otrygghet. Enligt MUCFs LUPP enkät i Järfälla speglas detta i Järfällas utsatta områden. Att arbeta med ungas inflytande är att arbeta med ungas rätt till liv och utveckling.