2g Våld mot det unga barnet

Våld mot det unga barnet

0-6

Moderator:

Steven Lucas, Överläkare och docent i pediatrik, Barnhälsovårdsöverläkare Uppsala och Uppsala universitet

Paneldeltagare:

  • Per Brolin, Specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Barnkliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
    Ordförande i svenska barnläkarföreningen
  • Kajsa Johansson, Kammaråklagare, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, Ansvar för frågor om brott mot barn
  • Angeline Eliasson, Rättsmedicinalverket, Rättsläkare Rättsmedicinska avdelningen i Lund
  • Katarina Frisk, Barnahus/Socialförvaltningen Stockholm, Socionom/samordnare Barnahus Stockholm
  • Lena Hellström-Westas, Uppsala universitet och Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, Överläkare och professor i perinatalmedicin, Vice ordförande i svenska barnläkarföreningen
  • Louise Laurell, Överläkare i barn- och ungdomsmedicin, med dr, Skånes universitetssjukhus (SUS) och Lunds universitet, Läkare i SUS barnskyddsteam, Ordförande i svenska barnläkarföreningens delförening för barn som far illa
  • Johanna Räntfors, Överläkare i barnkirurgi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Läkare i Västragötalandsregionens barnskyddsteam, Ordförande i svenska barnläkarföreningens delförening för barn som far illa

Sammanfattning: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och dess delförening för barn som far illa är starkt engagerade i frågan hur spädbarns hälsa och skydd tillgodoses. I kölvattnet till diskussionen kring SBU-rapporten ’’Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld’’ ser vi i föreningarna med oro på den osäkerhet som finns kring hur misstänkt spädbarnsmisshandel hanteras inom sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. Efter en presentation med bakgrundsinformation ordnas med utgångspunkt från patientfall en paneldiskussion mellan representanter från sjukvård, socialtjänst, rättsväsende samt en riksdagsledamot.

Beskrivning: Barnmisshandel drabbar enligt WHO en fjärdedel av alla barn och medför ökad risk för framtida hälsoproblem. Sverige är ett av många länder som skrivit under FNs konvention om barns rättigheter som antogs 1989. Detta innebär bland annat ett åtagande att vidta åtgärder för att skydda barn mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp och omsorgssvikt. WHOs ’’Regional Office for Europe’’ publicerade år 2014 en ’’Action plan to prevent child maltreatment 2015 – 2020’’ där man föreslår riktade satsningar inom hälso- och sjukvård samt nationella riktlinjer för myndighetsövergripande samverkan. FNs barnkonvention blir lag i Sverige år 2020 och prevention mot barnmisshandel är ett viktigt fokusområde för att Sverige ska kunna leva upp till konventionen. Barnkonventionen omfattar alla barn från 0 – 17 år som vistas i landet. De yngsta barnen har särskilda behov och saknar förmåga att själv tillvarata sina lagstadgade rättigheter. För att säkerställa att alla barn oavsett ålder får sin rätt till utveckling tillgodosedd krävs en samverkan mellan olika myndigheter.

Svenska Barnläkarföreningen (BLF) och dess delförening för barn som far illa är starkt engagerade i frågan hur spädbarns hälsa och skydd tillgodoses. I kölvattnet till diskussionen kring SBU-rapporten ’’Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld’’ ser vi i föreningarna med oro på den osäkerhet som finns kring hur misstänkt spädbarnsmisshandel hanteras inom sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. Vi anser att det finns behov av nationella riktlinjer kring medicinsk utredning och myndighetssamverkan vid misstänkt barnmisshandel, och förordar att en obligatorisk utbildning om barn som far illa införs för all personal inom hälso- och sjukvård.

Efter en presentation med bakgrundsinformation ordnas med utgångspunkt från patientfall en paneldiskussion mellan representanter från sjukvård, socialtjänst, rättsväsende samt en riksdagsledamot. Vi vill att diskussionen ska beröra följande frågor:

– Hur kan vi i Sverige arbeta för att tillgodose unga barns rätt till hälsa och skydd i enlighet med FNs barnkonvention?

– Kan samverkansmodellen ’’Barnahus’’ bli en tillgång i detta arbete?

Vår förhoppning är att diskussionen blir utgångspunkt för ett beslut om konkret arbete med nationella riktlinjer och myndighetssamverkan.

Referenser

1. Investing in children: the European child maltreatment prevention action plan 2015–2020, WHO Regional Committee for Europe, 2014. EUR/RC64/13 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/253728/64wd13e_InvestChildMaltreat_140439.pdf

2. SBU. Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2016. SBU-rapport nr 255

Anknytning till artikel 6:
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.