2f Skolfam och SAMS

Skolfam – en förebyggande arbetsmodell som stöd för familjehemplacerade barns rätt till utveckling

Åldersövergripande arbete

Monica Sonesson och Rikard Tordön Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Sammanfattning: Under seminariet kommer nationella resultat av Skolfams arbete presenteras, tillsammans med aktuell forskning som anknyter till hälsa och skola för barn och unga i samhällsvård.

Beskrivning: Skolfam är en förebyggande arbetsmodell där Socialtjänst, skola och familjehem jobbar tillsammans med barnen för att de ska få behörighet att söka till gymnasiet.

Skolfam ger familjehemsplacerade barn rätt till en likvärdig skola och att de får möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor. Familjehemsplacerade barn lämnar grundskolan med låga resultat vilket hindrar dem att söka till ett nationellt gymnasieprogram. Att sluta grundskolan med godkända betyg är en stark skyddsfaktor för framtida psykisk ohälsa.

Följande artiklar av Barnkonventionens utgör basen i Skolfams arbete:

2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barnet.

6 – Alla barn har rätt till liv och utveckling

12 – Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

28 – Varje barn har rätt till utbildning

Anknytning till artikel 6: Skolan är central för barns liv och utveckling. Ändå ges en redan riskutsatt grupp som barn i familjehem inte samma förutsättningar att klara den som andra. Alla barn, i synnerhet barn i risk för svårigheter i livet och sin utveckling, har rätten att få lyckas i skolan. Skolfam bidrar genom att säkerställa skolan som den stabila bas framtida liv kan byggas på.

 

SAMS, stöd för samverkan mellan socialtjänst och skola för placerade barn och ungas obrutna skolgång.

Åldersövergripande arbete

Eva AgåkerHelena Ekholm2, Åsa Lindström3, Camilla Ragnarsson4, Nina Jörgensson4, Mia Junttila4

1 Socialstyrelsen
2 Skolverket
3 SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
4 Skövde kommun
Sammanfattning: Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra barn och unga. SAMS-stödet beskriver vad skola och socialtjänst behöver göra för att säkra obruten skolgång för placerade barn och unga.
Föreläsningen innehåller två delar, en presentation av SAMS och en presentation om hur SAMS blev startskottet till ett samarbete mellan skola och socialtjänsten för placerade barn och unga i Skövde.

Beskrivning: Placerade barns och ungas skolgång är oftast problematisk. De fullföljer grund- och gymnasieskola i avsevärt lägre utsträckning än andra barn.Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Frånvaron av ”skolmisslyckan­den” har visat sig vara den starkast skyddande faktorn för en gynnsam utveckling för att motverka ohälsa, bristande förankring på arbetsmark­naden, missbruk och kriminalitet. Det är alltså uppenbart att en fungerande skola och utbildning är av central vikt för barnets utveckling. Skolmisslyckanden hos placerade barn och unga kan bland annat förkla­ras av att skolgången har varit en lågt prioriterad fråga för socialtjänsten och att det råder en oklar ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst. Att tillförsäkra barnet en fungerande skola och utbildning är med andra också ett sätt att leva upp till artikel 6 i barnkonventionen, om att säkerställa barnets utveckling. SAMS övergripande syfte är att säkerställa en obruten skol­gång för placerade barn och unga när placeringen medför skolbyte. Stödet har tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Anknytning till artikel 6: En fungerande skola och utbildning är av central vikt för barnets utveckling. Att tillförsäkra barnet en fungerande skola och utbildning är med andra också ett sätt att leva upp till artikel 6 i barnkonventionen, om att säkerställa barnets utveckling. En självklar utgångspunkt för arbetet att ta fram SAMS stödet har varit barnrättsperspektivet i enlighet med Barnkonventionen, särskilt artikel 3, 12 och 28 samt att placerade barn och unga ska få den utbildning de har rätt till; artikel 6.  Detta kommer vi att prata om under föreläsningen.