2d Synen på barnet som rättighetsbärare

Synen på barnet som rättighetsbärare-Vad säger barn och unga själva och hur ser allmänhetens attityder ut kring barns rättigheter?

Åldersövergripande arbete

Edward Holgersson och Li MelanderBarnombudsmannen
Sammanfattning: I detta arbete har vi undersökt allmänhetens attityder till barns rättigheter genom en kvantitativ undersökning som besvarats av 2000 personer. Vi har även samtalat med barn och unga i syfte att undersöka barns egen syn på sig själva som rättighetsbärare. Under seminariet presenteras resultaten från enkätundersökningen samt vad som framkommit i samtalen med barnen.

Beskrivning: Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag vilket kommer att få stor betydelse, både för att det enskilda barnet ska få sina rättigheter tillgodosedda och för synen på barn i samhället i stort. Tidigare utredningar har visat att svensk lag överlag stämmer överens med barnkonventionen men att det finns brister i tillämpningen.

Barnombudsmannens årsrapport 2020 har därför fokuserat på tillämpningen av barnkonventionen och att belysa brister i synen på barnet som rättighetsbärare i Sverige. I detta arbete har vi undersökt allmänhetens attityder till barns rättigheter genom en kvantitativ undersökning som besvarats av 2000 personer. Vi har även samtalat med barn och unga i syfte att undersöka barns egen syn på sig själva som rättighetsbärare. Under seminariet presenteras resultaten från enkätundersökningen samt vad som framkommit i samtalen med barnen.

Anknytning till artikel 6: Utgångpunkten i detta arbete har varit rättigheterna i barnkonventionen, med särskilt fokus på grundprinciperna i artikel 2, 3, 6 och 12.