1i Workshop – Barnanpassad vård

Barnanpassad Vård – ett växande nätverk

Åldersövergripande arbete

Martin PriceAnn Elmqvist Fridh och Katarina AdolfssonNätverket för barnanpassad vård

Sammanfattning: All sjukvård där barn vårdas ska vara barnanpassad. Men vad betyder det? Kriterier togs fram 2017 som täcker barnkompetens, vårdmiljö, delaktighet, inflytande och skydd. Ett nätverk med bred förankring i sjukvården ansvarar för kriterierna och metoderna för godkännande genom kollegial granskning. Barn, ungdomar och föräldrar kommer till tals i granskningen.

Nästan häften av Sveriges barnsjukvård arbetar redan med kriterierna. Även vuxensjukvård där barn vårdas visar nu intresse.

Beskrivning: Är din verksamhet barnanpassad? Ni som deltar i vår workshop får testa våra kriterier och metoder för att mäta barnanpassningen.

Vi är ett växande nätverk som tagit fram krävande men rimliga kriterier för vad det betyder att ha en verksamhet inom vården som är anpassad till barn. Vi har också en metod i form av självskattning och kollegial granskning för att mäta sjukvårdsverksamhet. Intresset för arbetet är stort och förankringen är stark i såväl sjukvården och vårdens yrkesföreningar som i myndigheter, vårdforskning och vårdens ordinarie nationella system för kunskapsstyrning. Flera tunga aktörer är partners till nätverket.

Nätverkets ideella arbetsgrupp har tagit fram kriterierna och metoden. Från start har vi vävt in både barnets behov i sjukvården och deras starka rätt till delaktighet, kontinuitet, inflytande och skydd. Barn och unga som patienter men också deras föräldrar kommer till tals genom intervju eller enkät i granskningarna.

Kvalitetsarbetet i en verksamhet påbörjas genom ett beslut i ledningen och blir hållbart genom att det är utformat för att vara en naturlig del i ordinarie arbete, snarare än en isolerad satsning. Självskattningen och den kollegiala granskningen medför inga externa kostnader för konsulter eller certifiering. Verksamheterna kan också styra över tidsplanen för arbetet vilket bidrar till hög motivation när de väl sätter igång.

Uppemot hälften av Sveriges barnsjukvård på verksamhetsnivå har sedan lanseringen 2018 redan anslutit sig till nätverket. Flera av dem har bokat upp sig för planerade kollegiala granskningar med liknande verksamhet, ofta i en grann-region.

Vårdas alla barn i barnsjukvård? Nej, en stor del av landets sjukvård för barn bedrivs i lokaler och av personal med kunskap och rutiner som huvudsakligen är för vuxna. Vi har hela tiden haft sikte på att även dessa verksamheter ska ha samma höga ambition som verksamheter där bara barn vårdas. De är välkomna i nätverket.

Samarbetspartners till Nätverket är: Svenska Barnläkarföreningen, Barnsköterskeföreningen Sverige, Föreningen Sveriges Lekterapeuter, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och NOBAB.

Läs mer på www.barnanpassadvard.se

Anknytning till artikel 6: I ett rikt land som Sverige medför ”till det yttersta av sin förmåga” stora krav, men i nätverket är intresset stort och ambitionerna höga. Verksamheterna i nätverket har bestämt sig för att förbättra sjukvården för barn, oavsett av vem, var eller hur de vårdas. Bästa möjliga utveckling kräver en sjukvård organiserad utifrån barnets behov. Däri ryms särskild kompetens kring upptäckt av och rehabilitering efter skador, våld, övergrepp och vanvård.