Fullsatt – 1h Barn utsatta för sexuella övergrepp och sexuell exploatering

Barnets röst om sexuell exploatering – metoder för att tillsammans med barn för att ta ner egenproducerat sexuellt kränkande material

Åldersövergripande arbete

Anna Karin Hildingson Boqvist och Sophie JosephsonECPAT Sverige

Sammanfattning: Välkommen till en föreläsning ECPAT Sverige (ECPAT) berättar om ett unikt projekt, ”Barnets röst om sexuell exploatering” med stöd från Allmänna Arvsfonden, där vi kommer att dela med oss av hur vi tillsammans med barn utvecklar metoder för råd, stöd och nedtagning av egenproducerat sexuellt kränkande material. Syftet med projektet är att minska det psykiska lidandet (art. 6) för barn vars bilder och filmer sprids på nätet utom deras kontroll.

Beskrivning: Varje barn har en grundläggande rätt till skydd mot sexuella övergrepp (art. 34, 35 samt OPSC) samt rätten till återanpassning och rehabilitering (art. 39). Studier från bl.a. Linköpings universitet, visar att barn som utsätts för sexuella övergrepp mår sämre när övergreppet dokumenteras och sprids, spridningen påverkar barnets rätt till god psykosocial hälsa och utveckling (art. 6).Den gemensamma nämnaren för ”egenproducerat material” är att barnet själv har producerat materialet, frivilligt med samtycke, via övertalning eller med hot och tvång. Så länge det produceras med samtycke och inte sprids behöver det inte vara ett problem, men risken finns alltid att det kort därefter eller efter en längre tid hamnar fel och sedan sprids utanför barnets kontroll. Bilder och filmer som producerats med samtycke kan då bli djupt kränkande, när de tillgängliggörs för mottagare andra än den/de avsedda. Ansvaret för detta ligger alltid på den som sprider materialet, som ju då också blir illegalt när det är ett barn som skildras.

Rätten till stöd och skydd är en av de grundläggande principerna i Barnkonventionen (art. 6) och genom att ge barn, föräldrar och professionella stöd och råd stärker vi barnets resiliens och stärker skyddsnätet för barnet för att förebygga att barnet utsätts för sexuella övergrepp (art. 34). Barnet bär aldrig ansvaret för övergreppet, det gör alltid förövaren, men vi vet att det finns faktorer som ökar eller minskar riskerna för barn. Kunniga och trygga vuxna är en av de viktiga faktorerna. Det är utifrån mötet med det enskilda barnet och den situation som barnet befinner sig som projektet nu har utformats.

Anknytning till artikel 6: Rätten till skydd, hälsa och utveckling är en grundläggande princip och rättighet för det enskilda barnet. När barnets rätt till skydd mot exploatering kränks påverkar detta barnets rätt till psykosocial hälsa vilket blir tydligt när det gäller spridningen av egenproducerat sexuellt kränkande material. Vi vill genom presentationen berätta om hur vi vill minska det psykiska lidandet för dessa barn och ge dem råd, stöd och möjlighet att uttrycka sina åsikter.

 

Vilken han är det? Barn utsatta för sexuella övergrepp av en kvinnlig förövare

Åldersövergripande arbete

Johanna EngströmECPAT Sverige

Sammanfattning: En föreläsning om barn som utsätts för sexuella övergrepp av kvinnliga förövare. Enligt artikel 6 i barnkonventionen har barnet rätt till skydd. ECPAT Sverige har noterat allt fler kvinnliga förövare i det övergreppsmaterial som anmäls till oss. Samtidigt är det fortfarande ovanligt att brottsutredande myndigheter misstänker kvinnor för sexuella övergrepp på barn. Det finns en risk att barn som utsätts för övergrepp inte upptäcks – vilket påverkar deras utveckling negativt.

Beskrivning: Varje barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) rätt att växa upp utan att utsättas för sexuella övergrepp. Trots det är det många som uppger att de blivit utsatta för övergrepp under sin barndom, och långt ifrån alla utsatta identifieras av samhället och får skydd och stöd. ECPAT Sverige har de senaste åren noterat fler kvinnliga förövare i ECPAT Hotline, vår webbaserade anmälningssida. Vi ser nu kvinnor i övergreppmaterial så gott som dagligen. Samtidigt är det fortfarande ovanligt att brottsutredande myndigheter misstänker kvinnor för att ha begått sexuella övergrepp mot barn. Vi ser därför att det finns en risk att en grupp barn som utsätts för övergrepp inte upptäcks. Utifrån det lät vi forskare på Barnafrid vid Linköpings Universitet att under 2018 genomföra forskning om kvinnliga förövare av sexuella övergrepp på barn.

Konsekvenserna för barnet som utsätts för sexuella övergrepp kan vara stora, och deras utveckling påverkas ofta negativt. Många drabbade är fortsatt negativt påverkade av övergreppen i vuxen ålder. Forskarna skriver att det fortfarande inte är integrerat i den samhälleliga bilden att kvinnor kan begå sexuella övergrepp på barn, utan antagandet är att förövare alltid är män. Det här gäller även yrkesverksamma som möter barn. Det framkommer också tydligt att det finns en avsaknad av forskning där barn inkluderas och får beskriva sina upplevelser och sina behov – något de har rätt till. Barn ska inte skyddas från att vara delaktiga, utan skyddas genom att vara delaktiga.

Barnet har enligt artikel 6 i barnkonventionen alltid rätt till omvårdnad, skydd och trygghet. Att barn som utsätts för övergrepp eventuellt får olika bemötande av samhället utifrån förövarens kön är något vi alla behöver hjälpas åt att hantera. Varje barn har rätt till likvärdigt stöd och bemötande från samhället när de far illa. Vad innebär det för det enskilda barnet och dess utveckling om yrkesverksamma som möter barn utifrån okunskap eller samhällsnormer inte har möjlighet att identifiera hens utsatthet och ge hen det stöd och de insatser hen har rätt till? Hur skapar vi goda förutsättningar för att barn, föräldrar och yrkesverksamma ska kunna säkerställa att varje barns rätt till skydd mot övergrepp efterlevs så att barnet därmed får rätten till utveckling och sina övriga rättigheter tillgodosedda, oavsett en förövares kön? Linda Jonsson, en av forskarna bakom forskningsrapporten, och representanter från ECPAT kommer att redogöra för forskningsrapporten och ECPATs barnrättsliga kommentar.

Anknytning till artikel 6: Barnet har enligt artikel 6 rätt till liv och utveckling. Barnet har rätt till god omvårdnad, trygghet och skydd. Det tycks som om yrkesverksamma som möter barn kan ha svårare att identifiera att barn kan utsättas för sexuella övergrepp av kvinnliga förövare, vilket kan påverka vilket skydd och stöd barnet får. Genom ökad kunskap och medvetenhet ökar förutsättningarna för barn, föräldrar och yrkesverksamma att genomföra barnkonventionens artikel 6.